Стартиращи специализации в Стара Загора

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че ДИПКУ Стара Загора организира следните специализации в гр. Стара Загора:

 Професионално-педагогическа специализация „Индивидуална психология и позитивна образователна среда“

Повече информация за тази специализация тук. 

Заявление за участие в специализацията може да подадете тук.

 

 

Професионално–педагогическа специализация „Детско–юношеска и училищна психология

Начало: 26.10.2019 г. от 10.00 ч. в ДИПКУ Стара Загора.

Заявление за участие в специализацията може да попълните тук.

Номер на специализацията: 5371

 

Занятията се провеждат в три семестъра, като таксата за всеки семестър е 375.00 лв. Първата вноска от 375.00 лв., трябва да се внесе преди стартиране на специализацията по банков път по сметка на ДИПКУ:

Уникредит Булбанк АД,

IBAN BG69UNCR 76303100 117737,

BIC UNCRBGSF,

като в платежното нареждане отбележите: трите имена, ЕГН, номера на специалицацията, град Стара Загора.

На първото занятие кандидатите трябва да носят пълно ксерокопие на дипломата за завършено висше образование и оригинал за справка, 2 броя снимки за документи и копие платена такса.

Успешното завършване на професионално-педагогическите специализации Ви дава правото при изпълнение и на другите условия на НАРЕДБА №15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти да подадете документи за придобиване на III ПКС.