Стартиращи специализации по информационни технологии в Пловдив

ДИПКУ - Стара Загора организира в Пловдив следните специализации:

Информационни технологии 1-4 клас. Компютърно моделиране

Номер на специализацията: 5366

Заявление за участие в специализация "информационни технологии 1-4 клас. Компютърно моделиране" може да подадете тук.

 

„Информатика и Информационни технологии“

Номер на специализацията: 5367

Заявление за участие в специализация "Информатика и информационни технологии" може да подадете тук.

 

Занятията се провеждат в три семестъра, като таксата за всеки семестър е 375.00 лв. Първата вноска от 375.00 лв., трябва да се внесе преди стартиране на специализацията по банков път по сметка на ДИПКУ:

Уникредит Булбанк АД,

IBAN BG69UNCR 76303100 117737,

BIC UNCRBGSF,

като в платежното нареждане отбележите: трите имена, ЕГН, номер на специализацията, гр. Пловдив.

На първото занятие кандидатите трябва да носят пълно ксерокопие на дипломата за завършено висше образование и оригинал за справка и 2 броя снимки за документи.

Успешното завършване на професионално-педагогическите специализации Ви дава правото при изпълнение и на другите условия на НАРЕДБА №15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти да подадете документи за придобиване на III ПКС.

Подалите заявление за участие ще бъдат уведомени при насрочване на дата и мястото на провеждане на специализациите.