Смъртта в ритуалите и нагласите на българина

Автор: доц. д-р Дончо Донев

ISBN: 978-954-691-080-6

Монографията е написана на база дисертационния труд на ас. д-р Дончо Донев. Текстът представя едно от най-задълбочените изследвания в областта на палиативната психология в България. В него детайлно са разгледани нагласите на българина към смъртта като социално-психологичен феномен. Анализирани са редица траурни ритуали, като е разкрита тяхната психотерапевтична значимост за близките, претърпели загуба. Като резултат от проведеното изследване е създаден модел на динамиката в нагласите спрямо смъртта и факторите, които оказват съществено влияние върху нея. Текстът е подходящ за психолози, здравни специалисти, етнографи, етнолози, културолози, социолози, учители и други, които се срещат със загубата или имат професионален интерес в областта на танатологията и палиативната психология. Монографията би могла се ползва от широк кръг читатели, преживяващи загуба или интересуващи се от проблематиката, свързана със смъртта и загубата на близък.

Пълният текст на монографията може да намерите тук.