СДК “СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА”

На 24.02.2018 г. от 10,00 часа в ДИПКУ, гр. Стара Загора,  започва следдипломна квалификация /СДК/  на тема: “СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА” за всички специалисти.

Таксата за обучението се внася на три вноски за всеки семестър. Първата вноска от 360,00 лв. (триста и шестдесет лева), трябва да се внесе преди започване на първите очни занятия за І семестър. Вноските за ІІ и ІІІ семестър  се плащат в началото на всеки семестър, като към третата вноска се прибавя 42,00 (четиридесет и два лева) за издаване на свидетелството. Таксите може да внесете по банков път по сметка на ТрУ – ДИПКУ в Уникредит Булбанк АД, IBAN BG69UNCR 76303100 117737, BIC UNCRBGSF, или в касата на ДИПКУ, като в платежното нареждане  отбележите: трите имена, ЕГН и номера на СДК – СДК № 5297.

Носете ксерокопие на Диплома за завършено висше образование и оригинал за справка и 2 бр. снимки за документи.

Потвърдете участието си в срок до 16.02.2018 г. на телефон 042/617446 или 042/630102 или на  e-mail: dipku_sz@abv.bg.

Нощувката в общежитието на ДИПКУ е срещу заплащане – по 15 лв. на вечер.

За резервации: тел. 042/629869. За справки: тел. 042/617446; 042/630102.