ProSocial Value

ПРОЕКТ ProSocial Values

(2017-1-IT02-KA201-036860)

Период на проекта: 2017-2020

Уеб-сайт: http://psv.europole.org/bg/

Този проект цели да укрепи поведението на сътрудничество, емпатия и алтруизм в училищната общност благодарение на въвеждането на нови методи на преподаване, включващи използването на сериозни игри за развитието на просоциални умения в училищната среда. Децата ще имат възможност да се възползват от игри, пригодени да им преподават про-социални умения, които от своя страна да им помогнат да постигат академични постижения, да възприемат и ценят работата в екип и да развият и оценят възприятието на нуждите на други хора. Цялата училищна общност ще бъде потребител на про-социалните дейности, като по този начин ще бъдат разширени ползите от по-всеобхватна среда за децата, изложени на риск от социално изключване, и ще предотврати случаите на тормоз. Игрите „говорят” на универсален език, който може да достигне до тези със специални нужди или от различни култури. Интеграцията на младите хора и академичните постижения се подобряват чрез геймификейшън и засилва придобиване на умения. Проучвания на геймификейшън разкри и нови пътища за инструменти в областта на образованието, здравеопазването и сигурността чрез внендряване на внедряването на игрови методи и елементи в неигрова среда, като я превръща в игра и добавя допълнителна стойност. Включването на високо-ниво цифрови игри в класните стаи е предизвикателна задача: те трябва да се обърнат едновременно към двама потребители: учители, които работят в играта, и студенти, които са крайните играчи. Учителите ще бъдат обучени да се възползват от ангажираността към игрите и да ги включат в учебните програми, за да укрепят социалните умения на своите ученици. За целта е необходимо подобряването на техните ИКТ умения.  Учителите притежаващи високи умения имат важно влияние върху осигуряването на уменията и компетентността на учащите се: изследване (RAND, 2012) показва, че сред факторите, свързани с училището, учителите имат значение за почти 50%  в сравнение с други фактори на околната среда и личните характеристики на учениците. Инвестирането в продължителното и  непрекъснатото професионално развитие на учителите е една от приоритетите на Европейската комисия и повишаването на техните умения може да се счита за основна стъпка за подобряване на компетенциите на бъдещите поколения и на качеството на живот на обществото като цяло.

Учителите и учениците ще бъдат активни участници в транснационална общност, основана на просоциални ценности. Това ще засили ефектите на образователните дейности, осъществявани в училищата. Благодарение на общността участниците ще споделят практики, идеи, знания, достъп до образователни материали и т.н. и ще се чувстват активно на европейско ниво. Обществото на учителите ще бъде отворено и онлайн, като по този начин ще включи участниците не само от държавите и училищата, които са пряко ангажирани в този проект. Разработването на  игра на високо ниво ще се извършва с код с отворен код, така че след като бъде тестван, може да бъде използван от други разработчици или да бъде персонализиран за различни проекти за обучение на местно, регионално, национално и / или европейско ниво. 

Просоциализмът може да бъде интерпретиран по много начини, като най-простият го обяснява като поведение на помагане на другите или като поведение, което е положително, полезно и има за цел да насърчи социалното приемане и приятелството. Може да се интерпретира и като алтруизъм, сътрудничество, грижа, взаимна координация и опит на морални емоции, като състрадание, възвишеност и благодарност.

Този проект ще адресира общественото предизвикателство на приобщаването и образованието, като помогне на децата на възраст от 5 до 15 години да научат просоциални ценности, да развият положителни междуличностни взаимоотношения и по този начин да насърчат социалното приобщаване и индивидуалното овластяване. Средствата, чрез които тази промяна ще бъде постигната, са международна общност от училища, които си сътрудничат в популяризирането на дейности на национално и международно равнище, специфично обучение за учителите и набор от игри на високо ниво за включване на учениците и подобряване на техните про-социални умения. Съчетаването на теоретичната част (анализ на съществуващата литература за просоциализма и влиянието на игрите върху детското социално поведение) върху реалността на преподаването (анализ на нуждите на учителите, съществуващи просоциални игри), този проект ще разработи план за структурата на международната общност от училища и обучителен курс за учителите да им предостави ключовите умения да използват просоциалните игри в своите преподавателски дейности. За да се подобри ефикасността на обучението, ще бъде разработена сериозна игра, вдъхновена от методологията на геймификейшън. 

Двa различни етапи на теста ще изследват промените, въведени в училищата чрез използването на просоциални дигитални игри и осъществяването на дейностите, предложени от Общността на просоциалните ценности. За да се насърчи комуникацията между членовете на Общността, ще бъде използвано отворено онлайн пространство. Две международни конференции ще разпространяват резултатите от проекта заедно със семинари и семинари, организирани от партньорите по проекта. Учебният материал и сериозната игра на няколко нива за просоциализма ще бъдат достъпни онлайн.

Всички партньори вече са провели неформално проучване сред местните заинтересовани страни по време на проекта "Просоциално учене" (от който произтича този проект) на H2020, посочвайки необходимостта от нов метод за борба с тормоза и насърчаване на приобщаването в техните общности. Тези училища, които вече са се свързали, ще представляват отправната точка на бъдещата Общност на социалните постижения. 

Този проект ще включи училищата в разпространяването на концепцията за просоциални ценности в своите общности не само с класическите социални дейности, но и с използване на новаторски игри, някои от които специално създадени за този обхват в рамките на инициативата "Пропосолство на Хоризонт 2020" "(Изследвания и иновации по Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства № 644204). Децата ще се възползват от дигиталните игри, пригодени да им преподават просоциални умения, които могат да им помогнат да постигнат академични постижения, да ценятработата в екип и да признаят стойността на разбирането на нуждите на други хора. Традиционната дихотомия за това дали игрите са добри или лоши е била преодоляна преди много години.Игрите сега са област, привличаща вниманието на различни специалисти и по много причини. Повечето проучвания, изследващи ефектите от игрите върху общото поведение на играчите, са съсредоточени върху въздействието на насилието над игри. Днес повече от всякога децата са изложени на медийно насилие, агресивни видео игри и вербални атаки в интернет. Това масово навлизане на негативни примери в ежедневието става по-трудно да се контролира от родители или тези, които се грижат за тях, които обикновено са далеч от дома, докато е трудно да убеди детето да не следва общите тенденции, които приемат своите връстници. Напоследък са се появили проучвания, проучващи ефектите на просоциалната игра на игра [Gentile, 2009]. Тези проучвания, въпреки че показват силни резултати, са ограничени, главно поради факта, че съществуват само няколко игри, чиито основни герои моделират полезно и напълно ненасилствено поведение [Anderson & Bushman, 2001], докато техният обхват е само просоциален "от шанс ", в смисъл, че тяхното развитие обикновено е насочено към развлечения. Ако постигането на цел или напредък в играта включва нужда да се доверите на другите, тогава тези деца ще трябва да се захванат с промените в манталитета, които трудно се приемат в ежедневието им.