Професионално-квалификационна степен

Подаване на документи за ПКС по места 2018

Уважаеми колеги, документи за кандидатстване за професионално-квалификационни степени /ПКС/ се приемат от 01 юни – 30 юли.

За ваше улеснение предлагаме следните възможности за подаване на документи по места в периода 1 юни - 30 юли:

населено място

пункт за прием

лице за контакти

телефони

прием

Асеновград

ПГ "Цар Иван Асен II"

 

 

12.06.

13,30-16,00 ч.

Благоевград

Югозападен университет "Неофит Рилски"

София Цветанова

073/ 58 85 95

089 345 92 18

01.06. - 24.07.

Бургас

ОУ "Св. Климент Охридски"

 

 

06.07.

10,00-14,00 ч.

Варна

III ОУ "Ангел Кънчев", (Цветен квартал)

   

07.07.

11,00-14.00 ч.

Велико Търново

ОУ "П. Р. Славейков"

Бонка Тодорова

 087 794 82 83

09.06.

09,00-14,00 ч.

 

01.07. - 27.07.

9,00-15,00 ч.

Габрово

ОУ "Неофит Рилски"

Дора Врачева

066/ 80 47 92

087 912 35 82

01.06 - 16.07.

Добрич

Висше училище по мениджмънт

Силвия Колева

058/ 65 56 45

088 237 00 16

01.06. - 27.07.

Драгиново

СУ „Методий Драгинов”    

26.06

11,00-14,00

Кърджали

ПГЕЕ "Капитан Петко Войвода"

ул. "Мара Михайлова"

Таня Тюркеджиева

088 212 21 02

089 780 25 99 

28.06. - 29.06.,

02.07. - 06.07.

10,00-17,00

 

30.06

10,00-14,00

Пазарджик

ДГ "Калина Малина"

 

 

27.06.

10,00-14,00 ч.

Плевен

ПГ по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“

ж.к. "Сторгозия" №100

инж. Юлияна Ненова 

064/ 68 08 06

087 709 13 83

01.06. - 27.07.

Пловдив

ОМГ „Акад. Кирил Попов“

ул. „Чемшир“ 11

Валя Петрова 

0884702110

01.06. - 30.07.

Русе

     

19.07

11,00-13,00

Сливен

ППМГ "Добри Чинтулов"

 

 

10.07.

10,00-14,00 ч.

Смолян

СУ "Св. Св. Кирил и Методий"

 

 

03.07.

11,00-14,00 ч.

Стара Загора

ДИПКУ

   

01.06. - 30.07.

08,00 - 16,30 ч.

Хасково

Тракийски университет, Филиал Хасково, Медицински Колеж

 

 

17.06.

10,00-14,00 ч.

Ямбол

ПГ "Васил Левски"

 

 

12.07.

10,00-14,00 ч.

ДИПКУ при Тракийски университет организира и провежда процедури за придобиване на V и  IV ПКС по места и предлага пакетни цени за групи от минимум 15 човека. 

Кандидатстване за ПКС

Условията за придобиване на професионално-квалификационни степени се определят от НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, (Обн. ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г. Издадена от министъра на образованието)

Инструкции за ПКС

За кандидатстване за всяка професионално-квалификационна степен се изготвят набор от документи, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.  Издадена от министъра на образованието.

Пакетни цени за V-та ПКС

ДИПКУ при Тракийски университет организира и провежда процедури за придобиване на V и  IV ПКС по места и предлага пакетни цени за групи от минимум 15 човека.

Цената на пакета за V ПКС е 100 лева за човек и включва:

 • Такса за участие в процедура за придобиване на V ПКС;

 • Такса прием на документи на място;

 • Такса явяване на изпит на място.

 • Такса инструктивен курс* за подготовка и явяване на изпит;

 • Удостоверение за допълнително обучение;

 • Придобиване на 1 (един) квалификационен кредит според ЗПУО;

 • Електронни материали от курса;

 • Програма и инструкции за подготовка за изпита;

Пакетни цени за IV-та ПКС

ДИПКУ при Тракийски университет организира и провежда процедури за придобиване на V и  IV ПКС по места и предлага пакетни цени за групи от минимум 15 човека.

Цената на пакета за IV ПКС е 135 лева за човек и включва:

 • Такса за участие в процедура за придобиване на IV ПКС;

 • Такса прием на документи на място;

Консултативни курсове

Съдържанието и продължителността на консултативните курсове за подготовка за кандидатстване за ПКС са съобразени с изискванията на т. 2 на чл. 58, 59, 61 и 62 от Наредба 12 от 01.09.2016 г. (публикувана в ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.) за участие в обучения за повишаване на квалификацията след придобиване на Трета ПКС.

 

Документи за ПКС

УКАЗАНИЯ

за подготовка и попълване на документите за ПКС

 

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;

 2. Диплома за завършено висше образование - ксерокопие на дипломата и приложението, и оригинал за справка;

 3. Документ за присъдена или придобита професионална квалификация „учител" с изключение на случаите, в които такава професионална квалификация не се изисква за заемането на съответната длъжност на педагогически специалист;

 4. Документ, удостоверяващ присъдени или признати квалификационни кредити;

 5. Документ за придобита предходна професионално-квалификационна степен (не важи за V ПКС);

 6. Препис-извлечение от трудовата книжка – следва да бъде оформено като официален документ – с изходящ номер, подпис на лицето, изготвило документа, и на работодателя и печат. В него задължително следва да са посочени точно заеманите от кандидата педагогически длъжности и неговият педагогически стаж;

 7. Декларация, че към момента на подаване на документите, кандидатът няма наложено или незаличено дисциплинарно наказание съгласно чл. 56 (2), т. 3 от Наредбата;

 8. Документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 58, ал. 2 при кандидатстване за пета професионално-квалификационна степен;

 9. Снимка, надписана с трите имена;

 10. Ксерокопие на документ за платена такса.

Всички дипломи и свидетелства се представят в ксерокопие и оригинал за справка!

Кандидатите за ВТОРА ПКС представят писмената разработка (минимум 30 стандартни машинописни страници) в един екземпляр, а тези за ПЪРВА ПКС (минимум 60 стандартни машинописни страници) – в два екземпляра, заедно с публикациите по темата (за предпочитане – ксерокопия: титулна страница на списанието, съдържанието и страниците, на които е публикувана статията).

При подаване на документите се събират следните ПАРИЧНИ ВНОСКИ за процедурите за придобиване на професионално-квалификационни степени:

ПКС

Характеристика на процедурата

Такса

1

пета

устен изпит

40,00 лв.

2

четвърта

писмен изпит

70,00 лв.

3

трета

по документи

20,00 лв.

4

втора

защита на писмена разработка

70,00 лв.

5

първа

защита на писмена разработка

90,00 лв.

 

Формуляри за попълване при кандидатстване за ПКС:

Заявление и декларация за кандидатстване за ПКС

Препис-извлечение от трудова книжка

Заявление за участие в КОНСУЛТАТИВЕН КУРС ЗА ПКС

График за подаване на документи за ПКС по места за 2017 г.