Университетски проекти

 

 

Проект № 1/2013 Създаване и апробиране на модели за обучение чрез използване на Web 2.0, с ръководител доц. д-р Димитрина Брънекова

 

 Проект № 2/2013 XIV Национален педагогически форум с международно участие „Образование за бъдещето, бъдеще за образованието”,  с ръководител доц. д-р Галя Михайлова Кожухарова

Проект № 3/2013 Проект за финансиране на Международна конференция на тема ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ ПРЕЗ 21 ВЕК. с ръководител доц. д-р Димитрина Брънекова

Проект № 1/2012 Финансиране издаването на електронно списание„ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРУМ” с  ръководител доц. д-р Галя Кожухарова

Проект № 2/2012 Разработване и апробация на методика за интегрирано обучение по учебния предмет “Човекът и природата” – 5 клас” с ръководител  ас. Маргарита Славова

Проект № 1/2011Създаване на електронни учебни курсове за квалификация на учители в ДИПКУ при Тракийски университет, Стара Загора” с научен ръководител доц. д-р Галя  Кожухарова

Проект № 2/2011Модел за обучение на учители за управление на кариерното развитие” с научен ръководител гл. ас. Валентина  Шарланова

Проект № 3/2011 Научен форум „Образователни политики, стратегии и практики за развитие на ключови компетентности” с научен ръководител гл. ас. д-р Димитрина  Брънекова

Проект № 2/2010 „Създаване на иновативна технология за развиване на ключови компетенции в обучението по математика и природни науки” с научен ръководител гл. ас. Ангел Славчев.