Национални проекти

„Повече заедно – Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в Община Габрово”, Договор № Д01-245.02.11.2011, 2011 – 2013 (партньор)

„Мобилен център за работа с деца със специални образователни потребности”, Горна Оряховица. ОУ „Иван Вазов”, 2011 – 2013 (партньор)

„Наниз от вълшебства”, Ловеч, ОУ „Христо Никифоров”, Договор № Д01-196/03.09.2011, 2011 – 2013 (партньор)

„Детски терапевтичен център „Къщата на децата”, Свиленград, ПУИ „Стефан Василев”, 2011 – 2013 (партньор)

“Единни в многообразието”, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОМН, Конкурсна процедура 33.5-2009, Програма 3 – Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства, 2010 – 2011 (водеща организация)

“На открито”, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОМН, Конкурсна процедура 33.5-2009, Програма 4 - подпомагане процеса на превръщане на културното многообразие в източник и фактор на взаимно опознаване и развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство, 2010 – 2011 (водеща организация)

„Заедно в различието”, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОМН, по Програма „Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства”, 2008 –2009 (водеща организация)

“Център за мобилност на учените – гр. Стара Загора”, национална научна програма „Национална мрежа от центрове за мобилност на учените”, финансирана от МОН, 2005 – 2008 (водеща организация)

“Декада на равните възможности”, към Агенция по заетостта, финансиран от европейската общност “Подобряване на качеството на живот на лица с увреждания”, 2006 – 2008 (водеща организация)

„Курс за професионална квалификация на учители за работа с деца със специални образователни потребности във връзка с Програмата за заетост на учители в обучение на деца с увреждания”, Стара Загора, Хасково, Харманли, Габрово, Казанлък, 2004 – 2005 (водеща организация)

„Курс за професионална квалификация на учители за работа с деца със специални образователни потребности във връзка с Програмата за заетост на учители в обучение на деца с увреждания”, Сливен, 2003 – 2004 (водеща организация)

„Мотивационно обучение на безработни учители по програма за заетост на учители в обучение на деца с увреждания”, Сливен, 2002 – 2003 (водеща организация)