Преподаватели

Динко Стратиев

Асистент по методика на обучението по немски език

e-mail: dstratiev@abv.bg

GSM: 088 716 0326

тел.: 042/ 617 451

 

Динко Стратиев е магистър по немска филология. .

Работи по проблемите на професионалната квалификация на педагогическите кадри. Научните му интереси са в областта на методиката на чуждоезиковото обучение/ЧЕО/ и иновационните идеи и практики в образователната сфера.

Николай Жилков

Aсистент по психология

e-mail: nikolaizhilkov_psy@abv.bg

GSM: 088 716 0049

тел.: 042/ 617 451

 

Има редица публикации в областта на социалната психология, общата психология, психологическото консултиране, психологическия тренинг и етнокултурната компетентност в мултиетническа образователна среда

Научни интереси: Всичко в областта на психологията и интерактивната работа, обучението на студенти и обучение на възрастни, формиране самопрезентационни умения, електронни форми на дистанционно обучение

Стефка Караиванова

Стефка Караиванова

Асистент по методика на обучението по български език и литература

e-mail: gea@mail.bg

GSM: 088 716 0429

тел.: 042/ 617 456

 

Образование:

Магистър Българска филология

Магистър Интеркултурна комуникация

Страници