Преподаватели

Галя Кожухарова

Проф. д-р по "Методика на обучението по математика"

Заемана длъжност: Професор, Директор на ДИПКУ

e-mail: galia_koj@yahoo.com

GSM: 0889399903

 

Има над 70 публикации в областите: Методика на обучението по математика, квалификация на учители по математика, приложение на информационните технологии в образованието, изследователската дейност на учителите и др.

Научни интереси: математика, обучение на ученици, квалификация на учители, интеграция на знанията в природните науки,  обучение на възрастни, формиране на компетентности в обучението.

Димитрина Брънекова

Доц. д-р Димитрина Брънекова

Доц. д-р по "Методика на обучението по информатика и информационни технологии"

e-mail: dbranekova@uni-sz.bg, branekovadi@abv.bg

телефон: 0887144353

 

Публикации в областите: Методика на обучението по информатика и информационни технологии, квалификация на учители по информатика и информационни технологии, приложение на информационните технологии в образованието, електронно обучение, информационни технологии в обучението на деца и ученици със специални образователни потребности

Заемана длъжност: Доцент, Ръководител катедра "Хуманитарни дисциплини"

Маргарита Славова

Ас. Маргарита Славова

Асистент по "Методика на обучението по биология и химия"

e-mail: slavova76@gmail.com

телефони:   042/619560,  088/7160413

 

Има над 10 публикации в областите: Методика на обучението по човекът и природата, квалификация на учители по природни науки, интеграцията в образованието.

Научни интереси: Методика на обучението по природни науки, обучение на възрастни, възможности за интеграция на учебното знание,

Ангел Славчев

ас. Ангел Славчев

Асистент по "Методика на обучението по физика"

e-mail: angel_sl@abv.bg

телефони:   042/619560,  088/7160558

 

Има над 20 публикации в областите: Методика на обучението по физика, квалификация на учители по природни науки, приложение на информационните технологии в образованието, тестове за подготовка за явяване на кандидат-гимназиални изпити

Научни интереси: Методика на обучението по природни науки, обучение на възрастни, електронни форми на обучение

Динко Стратиев

Асистент по "Методика на обучението по немски език"

e-mail: dstratiev@abv.bg

Tелефон:  042/617451

 

Динко Стратиев е магистър по немска филология. .

Работи по проблемите на професионалната квалификация на педагогическите кадри. Научните му интереси са в областта на методиката на чуждоезиковото обучение/ЧЕО/ и иновационните идеи и практики в образователната сфера.

Николай Жилков

Aсистент по "Психология"

e-mail: nikolaizhilkov_psy@abv.bg

телефони: 042/61 74 51, GSM 0887/16 00 49

 

Има редица публикации в областта на социалната психология, общата психология, психологическото консултиране, психологическия тренинг и етнокултурната компетентност в мултиетническа образователна среда

Научни интереси: Всичко в областта на психологията и интерактивната работа, обучението на студенти и обучение на възрастни, формиране самопрезентационни умения, електронни форми на дистанционно обучение

Анелия Калчева

Асистент по "Предучилищна и начална педагогика"

e-mail: aneliya_sk@abv.bg

 

Анелия Калчева е магистър по Предучилищна и начална училищна педагогика. Понастоящем е докторант в Педагогически факултет към Тракийски университет.

Работи по проблемите на професионалната квалификацията на педагогическите кадри. Научните й интереси са в областта на Иновационни идеи и практики в образователната сфера, Алтернативна педагогика и Педагогическа анимация.

Води краткосрочни квалификационни курсове по Интерактивни методи в обучението, Модели на родителско поведение, Теория на обучението, Консултативни курсове за придобиване на професионално-квалификационна степен /ПКС/.

Стефка Караиванова

Стефка Караиванова

Асистент по "Методика на обучението по български език и литература"

e-mail: gea@mail.bg

GSM: 0887160429

 

Образование: Магистър Българска филология

                        Магистър Интеркултурна комуникация

Даниела Иванова

Асистент по АВИТО

GSM: 0887144158

e-mail: daniela.ivanova@dipku-sz.net

 

Даниела Иванова е инженер по комуникации с магистърска степен по бизнес информатика. В момента е докторант по Педагогика - Теория на възпитанието и дидактика в Инженерно-педагогически факултет – Сливен на Технически университет – София.

Научните й интереси са в областта на ефективното използване на информационните и комуникационни технологии в образованието.

Води краткосрочни квалификационни курсове по Дигитални технологии в образованието, ИКТ и мениджмънт на ученическия клас, Програмни продукти за работа с мултимедия, Електронни ресурси в образованието, Компютърна графика, Текстообработка, Електронни таблици и др.

Венета Узунова

Асистент по Теория на възпитанието и дидактика

e-mail: veneta_uzunova@dipku-sz.net

тел.: 0887144800