Преподаватели

Галя Кожухарова

Проф. д-р по методика на обучението по математика

Заемана длъжност: Професор, Директор на ДИПКУ

e-mail: galia_koj@yahoo.com

GSM: 088 939 9903

тел.: 042/ 617 442

 

Има над 70 публикации в областите: Методика на обучението по математика, квалификация на учители по математика, приложение на информационните технологии в образованието, изследователската дейност на учителите и др.

Научни интереси: математика, обучение на ученици, квалификация на учители, интеграция на знанията в природните науки,  обучение на възрастни, формиране на компетентности в обучението.

Димитрина Брънекова

Доц. д-р Димитрина Брънекова

Доц. д-р по методика на обучението по информатика и информационни технологии

Председател на общото събрание на ДИПКУ

e-mail: dbranekova@uni-sz.bg, branekovadi@abv.bg

GSM: 0887144353

 

Публикации в областите: Методика на обучението по информатика и информационни технологии, квалификация на учители по информатика и информационни технологии, приложение на информационните технологии в образованието, електронно обучение, информационни технологии в обучението на деца и ученици със специални образователни потребности

Заемана длъжност: Доцент, Ръководител катедра "Хуманитарни дисциплини"

Милена Илиева

Доцент д-р по теория на възпитанието и дидактика (мултикултурна образователна среда)

e-mail: mimiilieva@dipku-sz.net

GSM: 088 714 0377

тел.: 042/ 617 450

 

Даниела Кожухарова

Асистент по АВИТО, д-р по педагогика

e-mail: d.kozhuharova@dipku-sz.net

GSM: 088 714 4158

тел.: 042/ 617 450

 

Даниела Кожухарова е инженер по комуникации с магистърска степен по бизнес информатика; доктор по педагогика - теория на възпитанието и дидактика. Тема на дисертационното изследване: "Информационни и комуникационни технологии в мениджмънта на класа"

Научните й интереси са в областта на ефективното използване на информационните и комуникационни технологии в образованието.

Води краткосрочни квалификационни курсове по Облачните технологии в помощ на учителя, Компютърно моделиране, Дигитални технологии в образованието, ИКТ и мениджмънт на ученическия клас, Програмни продукти за работа с мултимедия, Електронни ресурси в образованието, Компютърна графика, Текстообработка, Електронни таблици и др.

Дончо Донев

Асистент д-р по психология

e-mail: d.donev@dipku-sz.net

GSM: 088 716 0565

тел.: 042/ 617 457

 

Автор на редица статии, доклади и студии в областта на социалната, организационната и консултативна психология. Модератор на тренинги за формиране на социални умения и обучение на възрастни.

Научни интереси: интеграция на социално-психологичните принципи и модели в педагогическата работа, психологическо консултиране в училищна среда, практическо приложение на библиотерапията и приказкотерапията.

Маргарита Славова

Ас. Маргарита Славова

Асистент по методика на обучението по биология и химия, д-р по педагогика

e-mail: slavova76@gmail.com

GSM: 088716 0413

тел.: 042/ 617 443

 

Има над 10 публикации в областите: Методика на обучението по човекът и природата, квалификация на учители по природни науки, интеграцията в образованието.

Научни интереси: Методика на обучението по природни науки, обучение на възрастни, възможности за интеграция на учебното знание,

Николай Атанасов

Асистент по методика на обучението по история (гражданско образование), д-р по история

e-mail: nikolaiatanasov@dipku-sz.net

GSM: 088 714 0104

Ангел Славчев

ас. Ангел Славчев

Асистент по методика на обучението по физика

e-mail: angel_sl@abv.bg

GSM: 088 716 0558

тел.: 042/ 617 440

 

Има над 20 публикации в областите: Методика на обучението по физика, квалификация на учители по природни науки, приложение на информационните технологии в образованието, тестове за подготовка за явяване на кандидат-гимназиални изпити

Научни интереси: Методика на обучението по природни науки, обучение на възрастни, електронни форми на обучение

Анелия Калчева

Асистент по предучилищна и начална педагогика

e-mail: aneliya_sk@abv.bg

GSM: 088 716 0465

тел.:042/ 617 458

 

Анелия Калчева е магистър по Предучилищна и начална училищна педагогика. Понастоящем е докторант в Педагогически факултет към Тракийски университет.

Работи по проблемите на професионалната квалификацията на педагогическите кадри. Научните й интереси са в областта на Иновационни идеи и практики в образователната сфера, Алтернативна педагогика и Педагогическа анимация.

Води краткосрочни квалификационни курсове по Интерактивни методи в обучението, Модели на родителско поведение, Теория на обучението, Консултативни курсове за придобиване на професионално-квалификационна степен /ПКС/.

Венета Узунова

Асистент по теория на възпитанието и дидактика

e-mail: veneta_uzunova@dipku-sz.net

GSM: 088 714 4800

тел.: 042/ 617 457

Страници