Консултативни курсове

Съдържанието и продължителността на консултативните курсове за подготовка за кандидатстване за ПКС са съобразени с изискванията на т. 2 на чл. 58, 59, 61 и 62 от Наредба 12 от 01.09.2016 г. (публикувана в ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.) за участие в обучения за повишаване на квалификацията след придобиване на Трета ПКС.

 

Курсове за подготовка за ПКС 

За І ПКС

Майсторски клас „Иновативни практики в образованието“

Майсторските класове са интерактивна форма на обучение на учители - новатори чрез представяне н професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики. Те предлагат работа в екип между учители от различни предметни области, изграждащ представите за съвместимост, интегративност, иновативност и конкурентност. Майсторските класове са обект на мащабен иновативен обмен и са съпроводени с различни съпътстващи събития и изяви – конференции, семинари и др.

Майсторският клас „Иновативни практики в образованието“ е интерактивен начин за обучение, който дава възможност на участниците да придобият умения за организация и провеждане на педагогически изследвания, да усвоят стратегии и техники за прилагане на иновации в образованието, да придобият умения за изследване на влиянието на иновативните подходи и методи върху системата на образованието, да усвоят умения за прилагане на механизми за количествен и качествен анализ на резултатите от педагогическите изследвания, да описват и популяризират добър педагогически опит.

Успешното приключване на Класа ще подпомогне разработването на публикации и иновативни разработки на учителите – новатори. Това ще подпомогне и резултатното кандидатстване на учителите – новатори в процедури за придобиване на първа професионално-квалификационна степен.

Майсторският клас предвижда пет присъствени еднодневни участия по график през учебната 2016/17 учебна година.

Успешното приключилите обучението получават Майсторско свидетелство с присъдени 4 квалификационни кредита.

 

За ІІ ПКС

Курс на тема "Педагогическата диагностика – елемент от емпиричните педагогически изследвания"

Курсът има за цел да разшири и обогати познанията на участниците за приложение на диагностичните процедури за оценка на състоянието на елементи от системата на образованието в Република България. Разглеждат се различни варианти за приложението им в съответните институции. Разработват се и се обсъждат конкретни механизми за реализация на подходящи диагностични тестове според особеностите на функциониране на институциите и реализацията на дейностите в тях.

Курсът е предназначен за педагогически специалисти, подготвящи се за кандидатстване за процедура за придобиване на Втора ПКСК и предвижда три присъствени еднодневни участия по график през учебната 2016/17 учебна година.

Приключилите обучението получават удостоверение с присъдени 2 квалификационни кредита.

 

За ІV ПКС

Курс на тема „Научно – методически аспекти на организация на училището и процеса на обучение“

Курсът е предназначен за педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения.

Курсистите се запознават с изискванията за подготовка за придобиване на ІV ПКС. Обсъждат се варианти на работни планове и теми на писмени разработки от съответните програми. Разясняват се основните изисквания за структуриране на научната и методическа част на въпросите.

Курсът е с продължителност един ден. При събрана група и заявка курсът се провежда и по места. Курсистите получават 1 квалификационен кредит по ЗПУО.

 

За V ПКС

Курс на тема „Планиране и организация на учебния процес“

Курсът е предназначен за педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения.

Курсистите се запознават с изискванията за подготовка за придобиване на V ПКС. Дискутират се основните структурни елементи на планирането, организацията и контрола на учебния процес. Обсъждат се варианти на представяне на собствен педагогически опит.

Курсът е с продължителност един ден. При събрана група и заявка курсът се провежда и по места. Курсистите получават 1 квалификационен кредит по ЗПУО.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Желанието за участието в курсовете се удостоверява с предварително подадено заявление.

Консултативните курсове могат да бъдат провеждани и по места при формиране на група. Заявление за консултативен курс може да изтеглите от тук.

Таксата за курс за втора ПКС е 105 лв. на участник, за първа ПКС – 360 лв., за четвърта и пета ПКС по 35 лв. и се внася в деня на започване на курса или по банков път. Таксите са за курсове, които се провеждат в гр. Стара Загора. При организиране на курсове по места цената се определя от мястото на провеждане и броя на курсистите и се договаря с организаторите.

При необходимост кандидатите за придобиване на ПКС могат да ползват и индивидуални консултации.

Таксата за индивидуални консултации за I, II, ІV и V ПКС e 35 лв.

 

Нощувката в общежитието на ДИПКУ е срещу заплащане с резервации на тел.: 042/ 629869.

За справки: тел. 042 / 63-30-24; 63-01-02; 61-74-46.

Банкова сметка:

Уникредит Булбанк АД, гр. Стара Загора

IBAN – BG69UNCR76303100 1177 37

BIC код на Уникредит Булбанк - UNCRBGSF

ДИПКУ при ТрУ, гр. Стара Загора

В платежното нареждане да се запишат трите имена, ЕГН и курса, който сте избрали.

ВНЕСЕНИ ТАКСИ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ И ПКС НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ!