Инструкции за ПКС

За кандидатстване за всяка професионално-квалификационна степен се изготвят набор от документи, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.  Издадена от министъра на образованието.

Препоръки и инструкции за изготвяне на документите посочени в раздел VI на Наредбата можете да изтеглите тук.