Документи за ПКС

УКАЗАНИЯ

за подготовка и попълване на документите за ПКС

 

Необходими документи:

  1. Заявление по образец;

  2. Диплома за завършено висше образование - ксерокопие на дипломата и приложението, и оригинал за справка;

  3. Документ за присъдена или придобита професионална квалификация „учител" с изключение на случаите, в които такава професионална квалификация не се изисква за заемането на съответната длъжност на педагогически специалист;

  4. Документ, удостоверяващ присъдени или признати квалификационни кредити;

  5. Документ за придобита предходна професионално-квалификационна степен (не важи за V ПКС);

  6. Препис-извлечение от трудовата книжка – следва да бъде оформено като официален документ – с изходящ номер, подпис на лицето, изготвило документа, и на работодателя и печат. В него задължително следва да са посочени точно заеманите от кандидата педагогически длъжности и неговият педагогически стаж;

  7. Декларация, че към момента на подаване на документите, кандидатът няма наложено или незаличено дисциплинарно наказание съгласно чл. 56 (2), т. 3 от Наредбата;

  8. Документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 58, ал. 2 при кандидатстване за пета професионално-квалификационна степен;

  9. Снимка, надписана с трите имена;

  10. Ксерокопие на документ за платена такса.

Всички дипломи и свидетелства се представят в ксерокопие и оригинал за справка!

Кандидатите за ВТОРА ПКС представят писмената разработка (минимум 30 стандартни машинописни страници) в един екземпляр, а тези за ПЪРВА ПКС (минимум 60 стандартни машинописни страници) – в два екземпляра, заедно с публикациите по темата (за предпочитане – ксерокопия: титулна страница на списанието, съдържанието и страниците, на които е публикувана статията).

При подаване на документите се събират следните ПАРИЧНИ ВНОСКИ за процедурите за придобиване на професионално-квалификационни степени:

ПКС

Характеристика на процедурата

Такса

1

пета

устен изпит

40,00 лв.

2

четвърта

писмен изпит

70,00 лв.

3

трета

по документи

20,00 лв.

4

втора

защита на писмена разработка

70,00 лв.

5

първа

защита на писмена разработка

90,00 лв.

 

Формуляри за попълване при кандидатстване за ПКС:

Заявление и декларация за кандидатстване за ПКС

Препис-извлечение от трудова книжка

Заявление за участие в КОНСУЛТАТИВЕН КУРС ЗА ПКС

График за подаване на документи за ПКС по места за 2017 г.