ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДИАГНОСТИКА

Тема на курса: Педагогическата диагностика – елемент от емпиричните педагогически изследвания

Предназначение: за педагогически специалисти, подготвящи се за кандидатстване за процедура за придобиване на Втора ПКС

Анотация: Курсът има за цел да разшири и обогати познанията на участниците за приложение на диагностичните процедури за оценка на състоянието на елементи от системата на образованието в Република България. Разглеждат се различни варианти за приложението им в съответните институции. Разработват се и се обсъждат конкретни механизми за реализация на подходящи диагностични тестове според особеностите на функциониране на институциите и реализацията на дейностите в тях.

Курсът предвижда три присъствени еднодневни участия по график.

Съдържанието и продължителността на курса са съобразени с изискванията на т. 2 на чл. 61 от Наредба 12 от 01.09.2016 г. (публикувана в ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.) за участие в обучения за повишаване на квалификацията след придобиване на Трета ПКС. Приключилите обучението получават удостоверение с присъдени 2 квалификационни кредита.

При заявен интерес можем да провеждаме курсове и по места.