Специализирани квалификационни курсове

Предложените курсове са свързани с приложението на ИКТ в образованието и са предназначени за учители с различни специалности и училищни степени. Друга част от курсовете предлагат формиране на основни компютърни умения за работа с конкретни информационни технологии. Курсовете са с продължителност един или два дни, в зависимост от заявките на потребителите. Курсистите получават удостоверение за участие в курс със съответния брой кредити съгласно ЗПУО. ДИПКУ организира и курсове с други теми, които се договарят допълнително със заявителя.

 

Изграждане на педагогически умения за ефективна работа с  ученици – билингви

Анотация: В курса се разглежда процесът на формиране на социални компетентности за работа в интеркултурна образователна среда. Извежда се същността и ролята на предразсъдъци и стереотипи при формиране на културни компетентности. Разглеждат се понятия като предразсъдъци, стереотип, дискриминация, малцинство в контекста на педагогическото общуване. Представят се педагогически възможности за тяхното преодоляване.

Учителите се запознават с различни педагогически стилове за управление на конфликти в интеркултурна среда. Предоставят се за педагогически анализ и коментар интерактивни модели за билингвално обучение. Запознават се с педагогически и частно-дидактически билингвални технологии и интерактивни методически подходи за ефективна работа в билингвална среда.

В практическите модули учителите развиват педагогически компетентности за работа в интерактивна и интеркомуникативна среда. Работят групово за решаване на интерактивни казуси, включват се в практически тренинг за откриване и справяне с конфликти, чрез екипни игри и симулации.

Предназначение: Курсът е предназначен за учители от различни видове и степени училища, преподаващи по различни учебни предмети.

Продължителност: 2 дни / 1 ден

Брой кредити: 1 / 0,5

 

Изграждане на педагогически умения за ефективна работа с  ученици – билингви

Анотация: В курса се разглежда процесът на формиране на социални компетентности за работа в интеркултурна образователна среда. Извежда се същността и ролята на предразсъдъци и стереотипи при формиране на културни компетентности. Учителите се запознават с различни педагогически стилове за управление на конфликти в интеркултурна среда. Предоставят се за педагогически анализ и коментар интерактивни модели за билингвално обучение. Запознават се с педагогически и частно-дидактически билингвални технологии и интерактивни методически подходи за ефективна работа в билингвална среда.

В практическите модули учителите развиват педагогически компетентности за работа в интерактивна и интеркомуникативна среда. Работят групово за решаване на интерактивни казуси, включват се в практически тренинг за откриване и справяне с конфликти, чрез екипни игри и симулации.

Предназначение: Курсът е предназначен за учители от различни видове и степени училища, преподаващи по различни учебни предмети.

Продължителност: 2 дни / 1 ден

Брой кредити: 1 / 0,5

 

Разработване на дидактически тестове за проверка и оценка на знания и уменията по БЕЛ

Анотация: В курса се представя  технология за разработване и апробация на дидактически тестове за проверка и оценка на знанията и уменията на учениците и организацията на подготовката им за работа с този тип средства. Анализират се различни методи и механизми за формиране на оценката и обработка на получените резултати.

Предназначение: Курсът е предназначен за учители по български език и литература от прогимназиален и гимназиален етап на обучение.

Продължителност: 1 ден

Кредити: 0,5

 

Създаване на мултимедийни презентации с Prezi

Анотация: В курса се разглеждат възможностите на интернет базираната програма Prezi за създаване, съхраняване и обмен на мултимедийни презентации. Програмата е с безплатен лиценз за учители.

Предназначение: За учители от всички видове и степени учебни заведения.

Продължителност: 1 ден.

Брой кредити: 0,5.

 

Компютърно моделиране за начална училищна степен

Анотация: Учителите ще се научат да разработват интерактивни мултимедийни електронни ресурси и анимации по всички учебни дисциплини.

Предназначение: Курсът е предназначен за начални учители

Продължителност: 1 ден / 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

Учителска компетентност и организация на обучението по чужд език

Анотация: Комплексната дейност като преподаването на чужд език и факторите, които оказват влияние върху него са централните теми в курса. Участниците ще се запознаят с нови идеи и ще потърсят пътища за по-добра организация на професионалната си среда.

Предназначение: Курсът е предназначен за учители от различни видове и степени училища, преподаващи по чужд език

Продължителност: 1 ден

Брой кредити: 0,5

 

Повишаване на мотивацията за учене чрез използване на дигитални медии в чуждоезиковото обучение

Анотация: Дигиталните медии са много подходящи за подкрепа на мотивацията при изграждане на рецептивни и продуктивни комуникативни  умения в класната стая. В курса ще бъде направен преглед на дигиталните медии и след това ще бъдат посочени възможности за употребата им в ЧЕО.

Предназначение: Курсът е предназначен за учители от различни видове и степени училища, преподаващи по чужд език

Продължителност: 1 ден

Брой кредити: 0,5

 

Специфична комуникация при деца със слухови нарушения

Анотация: По своята същност курсът е практически. Целта на обучението по предлаганата тема е посещаващите курса да се запознаят с посочените специфични средства – жестов език и дактилна реч, да усвоят продуцирането им и правилата за тяхното използване.

Жестовият език и дактилната реч се усвояват в процеса на непосредственото общуване. Посещаващите курса ползват различни дидактически подходи, представящи както специфичните средства, така и правилата за използването им.

По отношение на жестовия език се използва „калкираща реч”. Изучават се теми с релевантно за децата със специални образователни потребности значение.

Предназначение: за учители от различни видове и степени училища, преподаващи по различни учебни предмети, родители на деца със слухови нарушения, както и за по-широка аудитория, съпричастна към проблемите на глухите.

Продължителност: 2 дни

Брой кредити: 1

 

Пояснения:

Предложените краткосрочни курсове могат да се организират и проведат с хорариум от 8 или 16 учебни часа (един или два дни), в зависимост от потребностите и възможностите на желаещите.

  1. Обучението започва при събрана група от 15 и повече човека. Заявка (индивидуална или колективна) за предложените дългосрочни или краткосрочни форми на СДК, може да бъде подадена в Учебен отдел на ДИПКУ или по e-mail.

  2. Цени:

  • за еднодневен курс –  35 лв.;

  • за двудневен курс –  55 лв.    

Всеки курсист плаща таксите за обучение в касата на ДИПКУ или по банков път. Фактура може да бъде издадена в тридневен срок след внасяне на таксата при предоставени данни.

Двустранните отношения с ДИПКУ и организаторите на дългосрочни и краткосрочни форми на СДК, които се провеждат на място, се уреждат с договор.

 

Заявление за участие изтегли от тук

Заявление за обучение на група изтегли от тук

 

Начини на плащане:

  1. В брой в ДИПКУ - ст. 102 (в работни дни)

  2. С ПОС-терминал в ДИПКУ - ст. 102, чрез електронни банкови карти – VISA, Visa Electron, V PAY, Master Card, Maestro  и Борика (в работни дни)

  3. По банков път:

Банкова сметка

Уникредит Булбанк АД, гр. Стара Загора

IBANBG69UNCR76303100 1177 37

BIC код на Уникредит Булбанк - UNCRBGSF

ДИПКУ при ТрУ, гр. Стара Загора

Важно!

В платежното нареждане задължително се вписва обяснителен текст:

  1. Имената на лицето, което ще се обучава
  2. Номер или тема на курса, за който се превежда таксата и града, в който ще се провежда.

За издаване на фактура е необходимо да се изпратят съответните данни на email: dipku_sz@abv.bg

 

ВНЕСЕНИ ТАКСИ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ И ПКС НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ!

 

За контакти и информация:

адрес:

6010 гр. Стара Загора, ул. “Армейска” 9, ДИПКУ

телефони:

042/633 024проф. д-р Галя Кожухарова – Директор

042/617443 – ас. Маргарита Славова – Зам. Директор

042/617 452 – Севдалина Кирчева – адм. секретар

042/630 102 – Учебен отдел на ДИПКУ

042/617 446 - Марияна Георгиева – ст. експерт ПКС и СДК

                   

e-mail: dipku_sz@abv.bg

http://www.dipku-sz.net