Специализирани квалификационни курсове

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…..

 

Теми по български език и литература за учебната 2017/2018 г.

 1. Новите учебни програми и новото учебно съдържание по български език и по литература за VI клас;

 2. Новите учебни програми и новото учебно съдържание по български език и по литература за VIII клас.

Анотация: Основна цел на обучението е подкрепа на учителите по български език и литература при работата им с новите учебни програми за 6 и 8 клас. Учителите ще бъдат подпомогнати при адаптиране на съответното учебно съдържание към конкретната образователна ситуация в паралелката/класа.            Ще се обърне специално внимание и на необходимите комуникативни компетентности в устното и в писменото общуване, свързани с възприемане и създаване на различни текстове. За езиковия компонент: отговор на научен въпрос, обява, делова покана (6 клас), публично изказване по морален проблем, есе по морален проблем електронно писмо (8 клас). За литературния компонент: характеристика на герой, описание на пейзаж в художествен текст, сбит преразказ (6 клас), есе по морален проблем, интерпретиран в изучен литературен текст или откъс от него (8 клас).

Предназначение: Курсът е подходящ за учители, преподаващи учебния предмет български език и литература в 6 и 8 клас.

Продължителност: Часовете са общо шестнадесет – осем присъствени и осем дистанционни.

Продължителност: 8 / 8часа

Брой кредити: 0,5/1

 

Повишаване на мотивацията за учене чрез използване на дигитални медии в чуждоезиковото обучение

Анотация: Дигиталните медии са много подходящи за подкрепа на мотивацията при изграждане на рецептивни и продуктивни комуникативни  умения в класната стая. В курса ще бъде направен преглед на дигиталните медии и след това ще бъдат посочени възможности за употребата им в ЧЕО.

Предназначение: Курсът е предназначен за учители от различни видове и степени училища, преподаващи по чужд език

Продължителност: 8 часа

Брой кредити: 0,5

 

Уча се да преподавам немски език (DLL)

Анотация: Обучението се провежда съвместно с Гьоте-институт.Уча се да преподавам немски език (DLL) пренася в центъра на вниманието учебния процес по немски език и се занимава с главните актьори и основните елементи на преподаването. Традиционните теми в методиката на ЧЕО не губят своето значение, а се интегрират в концепцията за преподаване, насочена към изграждане на умения. С помощта на видеозаписи на учебни часове и проектите за изучаване на практиката участниците достигат да съществени знания за техните дейности в часовете по немски език.

Предназначение: За учители по немски език в началното и средното образование с езиково ниво В2 по Общата европейска езикова рамка, които искат да придобията V и  IV ПКС.

Модули за V ПКС:

 • Компетенции на учителя и организиране на часа(Lehrkompetnz und Unterrichtsgestaltung)

 • Как се учи немски език като чужд? (Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch?

Модули за IV ПКС:

 • Задачи, упражнения, интерактивност (Aufgaben, Űbungen, Interaktion)

 • Курикулум и планиране на часа (Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung)

Продължителност: 1 модул - 90 учебни часа, разпределени в две еднодневни присъствени фази и туторирано онлайн обучение

Брой кредити: 4 за всеки модул

 

Учителска компетентност и организация на обучението по чужд език

Анотация: Комплексната дейност като преподаването на чужд език и факторите, които оказват влияние върху него са централните теми в курса. Участниците ще се запознаят с нови идеи и ще потърсят пътища за по-добра организация на професионалната си среда.

Предназначение: Курсът е предназначен за учители от различни видове и степени училища, преподаващи по чужд език

Продължителност: 8 /8часа

Брой кредити: 0,5/1

 

Изучаване на комбинаторика, теория на вероятностите и статистика в обучението по математика 5-8 клас.

Анотация: Новите учебни програми по математика налагат изучаване на елементи от комбинаториката, теорията на вероятностите и статистика в обучението по математика 5-8 клас. Това изисква от учителите наличие на нови познания от теорията и методиката на преподаване на тези дисциплини. Курсът има за цел да отговори на създалите се потребности и подпомогне учителите по математика в конкретната им работа.

Предназначение: Курсът е предназначен за учители по математика, преподаващи в  5-8 клас

Продължителност: 8 / 8часа

Брой кредити: 0,5/1

 

ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

 

Облачните технологии в помощ на учителя

Анотация: Участниците в курса се запознават с възможностите на GSuiteforEducation. С помощта на инструментите на Гугъл за образованието учителите могат да организират учебния процес в удобна електронна форма, да създават и проверяват задания, да разпространява съобщения, да организират учебния график и др.

Предназначение: За учители от прогимназиална и гимназиална степен

Продължителност: 1 ден/ (плюс онлайн обучение)

Брой кредити: 1

 

Компютърно моделиране

Анотация: Обучението е с практическа насоченост. Учителите ще се научат да създават компютърни модели на обекти, процеси и явления и да експериментират с тях. Акцентът в обучението е създаване на анимирани проекти с използване на алгоритми с условия, повторения и синхронизиране на действия чрез визуална среда за блоково програмиране.

Предназначение: Курсът е предназначен за начални учители, които ще преподават „Компютърно моделиране“ в 3-ти и 4-ти клас

Продължителност: 1 ден/2 дни (плюс онлайн обучение)

Брой кредити: 1/2

 

Приложение на електронни ресурси в обучението

Анотация: В курса се разглеждат видовете електронни ресурси и мястото им в съвременната образователна среда. Обсъждат се предимствата и недостатъците на различните виртуални образователни среди. На тази основа се предлагат варианти за комбинация на различни средства и възможни методически решения.

Предназначение: Курсът е предназначен за учители от различни видове и степени училища, преподаващи по различни учебни предмети. (Подходящо е формиране на групи по Културно-образователни области и степени).

Продължителност: 8/16 часа.

Брой кредити: 0,5/1.

 

Пояснения:

Предложените краткосрочни курсове могат да се организират и проведат с хорариум от 8 или 16 учебни часа (един или два дни), в зависимост от потребностите и възможностите на желаещите.

 1. Обучението започва при събрана група от 15 и повече човека. Заявка (индивидуална или колективна) за предложените дългосрочни или краткосрочни форми на СДК, може да бъде подадена в Учебен отдел на ДИПКУ или по e-mail.

 2. Цени:

 • за еднодневен курс –  35 лв.;

 • за двудневен курс –  55 лв.    

Всеки курсист плаща таксите за обучение в касата на ДИПКУ или по банков път. Фактура може да бъде издадена в тридневен срок след внасяне на таксата при предоставени данни.

Двустранните отношения с ДИПКУ и организаторите на дългосрочни и краткосрочни форми на СДК, които се провеждат на място, се уреждат с договор.

 

Заявление за участие изтегли от тук

Заявление за обучение на група изтегли от тук

 

Начини на плащане:

 1. В брой в ДИПКУ - ст. 102 (в работни дни)

 2. С ПОС-терминал в ДИПКУ - ст. 102, чрез електронни банкови карти – VISA, Visa Electron, V PAY, Master Card, Maestro  и Борика (в работни дни)

 3. По банков път:

Банкова сметка

Уникредит Булбанк АД, гр. Стара Загора

IBANBG69UNCR76303100 1177 37

BIC код на Уникредит Булбанк - UNCRBGSF

ДИПКУ при ТрУ, гр. Стара Загора

Важно!

В платежното нареждане задължително се вписва обяснителен текст:

 1. Имената на лицето, което ще се обучава
 2. Номер или тема на курса, за който се превежда таксата и града, в който ще се провежда.

За издаване на фактура е необходимо да се изпратят съответните данни на email: dipku_sz@abv.bg

 

ВНЕСЕНИ ТАКСИ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ И ПКС НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ!

 

За контакти и информация:

адрес:

6010 гр. Стара Загора, ул. “Армейска” 9, ДИПКУ

телефони:

042/633 024проф. д-р Галя Кожухарова – Директор

042/617443 – ас. Маргарита Славова – Зам. Директор

042/617 452 – Севдалина Кирчева – адм. секретар

042/630 102 – Учебен отдел на ДИПКУ

042/617 446 - Марияна Георгиева – ст. експерт ПКС и СДК

                   

e-mail: dipku_sz@abv.bg

http://www.dipku-sz.net