Общо педагогически квалификационни курсове

Краткосрочни курсове, предлагани от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет, Стара Загора за учебната 2017 / 2018 г.

ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

 

Професионалното портфолио – философия, технология, практически проекции

Анотация: Курсът отразява спецификата и особеностите на портфолиото като надежден инструмент за оценка и самооценка на педагогически специалисти. Предлагат се варианти за персонализация на преподавателското портфолио с цел адекватно отразяване на постиженията на всеки учител.

Предназначение: Курсът  е разработен за педагогически специалисти от всички културнообразователни области. Подходящ е за цели педагогически колективи.

Продължителност: 8 часа

Брой кредити: 0,5

 

Иновативност и интерактивност. Приложение на интерактивните методи

Анотация: Целта на курса е да се изградят умения за правилен подбор и адекватно приложение детската градина. Предлагат се стратегии за формиране на компетентности и култура на взаимодействие в интерактивна образователна среда у учители и ученици. Акцентът се поставя върху образователните иновации и облика на учителя - новатор.

Предназначение: за учители в училища и детски градини и педагогически съветници.

Продължителност: 1 ден/ 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

Коучингът в училищна среда – за кого и как

Анотация: Практически семинар за запознаване със същността и приложението на коучинга и овладяване на базисни коучинг умения. Коучингът е иновативна компетенция за директори на образователни институции и за учители при управлението на процесите в класната стая, както и за родители. Чрез прилагане на коучинг умения педагозите и родителите могат да създадат нова култура, основана на креативност, самопознание, емпатия, целенасоченост и ориентирано към резултати развитие.

Предназначение: директори, учители, родители

Продължителност: 1 ден/ 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

Адлерианският подход в класната стая

Анотация: Адлерианската психология представя различен поглед върху неприемливото поведение на „трудните ученици” и спомага за окуражаване на всички в класната стая. Авторитарното отношение в училище е остарял и неадекватен метод, който тласка много учители към безпомощност. Резултатът е същият, когато учителят, приема всякакъв вид поведение, под претекст, че наказанията не са приемливи и възпитанието е въпрос, който трябва да се решава в семейството.

И въпреки, че е създадена преди век, Адлерианската идеология звучи все по-актуално. Създаването на демократична среда в класната стая, която да отразява стремежът на обществото ни към равнопоставеност, развитие на способности, възможност за реализация и принадлежност, е един от начините, чрез които учителите могат да намерят решение на проблемите с неприемливото поведение. Именно в тази демократична класна стая, учителите съумяват да окуражат учениците, а взаимното уважение по между им е предпоставка за затвърждаване на личностната значимост, способност за вземане на решения и поемане на отговорност в и извън класната стая.

Предназначение: Курсът е предназначен за учители от различни видове и степени училища, преподаващи по различни учебни предмети.

Продължителност: 2 дни / 1 ден

Брой кредити: 1 / 0,5

 

Адаптация на младия учител към педагогическата професия

Анотация: В курса се акцентира на управление на нагласите и мотивацията и стимулиране на творческата дейност на младите учители. Разглеждат се същността, целите, функциите и видовете на наставничеството и ролята му за адаптацията на младия учител към педагогическата професия.

Предназначение: Курсът е разработен за педагогически специалисти от всички културнообразователни области.

Продължителност: 8/16 часа

Брой кредити: 0,5/1

 

Мениджмънт на ученическия клас

Анотация: В курса се осъществява теоретично и практическо обучение на учителите за организиране на учебната среда и управление на процесите в нея. Дават се практически насоки за мениджмънта на процеса на обучение. Разгледани са позитивни модели на взаимодействие. Учебното съдържание включва теоретична и практическа подготовка. Практическата част е насочена към решаване на казуси и задачи, обсъждане на добри педагогически практики.

Предназначение: За учители от всички видове и степени учебни заведения

Продължителност: 2/1 ден

Брой кредити: 1/0,5

 

Учителят като мениджър

Анотация: Обучителният курс „Учителят като мениджър на класа” включва учителите в теоретични и практически дейности с цел повишаване на готовността и уменията им да организират учебната среда съобразно променящите се изисквания към образователния процес и да управляват динамиката, протичаща в тази среда. Акцентът е поставен върху нарастващото разнообразие на ролите, в които влиза учителят като мениджър на класа. Предоставят се работещи модели за взаимодействие между участниците в процеса на обучение, които по позитивен и интерактивен начин да изградят чувство за принадлежност към класовата общност и отговорност към случващото се в класната стая.

Предназначение: За учители от всички видове и степени учебни заведения

Продължителност: 1 ден

Брой кредити: 0,5

 

Социални умения и емоционална интелигентност – как да ги формираме и развиваме

Анотация: В новите психологически теории за развитието на личността и процеса на социализацията й все по-често се измества акцентът от овладяването на социални роли към самосъзнаването, чувствителността и реализацията на самата личност. Темата запознава родители и специалисти с концепциите за социалната и емоционалната интелигентност, които обособяват нов клас поведения - да знаеш да чувстваш, да знаеш да бъдеш самия себе си. Предлагат се методи и техники, чрез които учениците, учителите и родителите да усвояват социални познания, да натрупват позитивен опит в междуличностните взаимодействия чрез упражняване и развиване на социалните и емоционални умения.

Предназначение: За учители в училище и детска градина, родители и педагогически съветници.

Продължителност: 1 ден/ 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

Модели за позитивно взаимодействие и превенция на агресивните прояви на децата и учениците

Анотация: В курса се представят иновативни форми, методи и добри практики за изграждане на училищни общности и култура на социално компетентно поведение. Предлагат се модели за превенция на насилието и агресията, и за справяне с проблемите на дисциплината.

Предназначение: за учители в училище и детска градина, педагогически съветници.

Продължителност: 1 ден/ 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

Професионално ориентиране и личностно развитие. Умения за управление на кариерата

Анотация: Изграждането на съвременната личност предполага комплексно взаимодействие между възпитателните фактори семейство, училище и общество по отношение на кариерното ориентиране и личностното развитие на учениците. Темата включва запознаване на педагогическите специалисти и родителите със съвременните тенденции в тълкуването на понятието “кариера”, основните понятия в професионалното, кариерното и личностното развитие. Предлагат се съвременни модели за формиране на „меки“ умения и умения за управление на кариерата

Предназначение: За учители, педагогически съветници и родители.

Продължителност: 1 ден/ 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

Мотивация за учене и развитие

Анотация: Мотивацията е условие за ефективност на всяка човешка дейност. Темата предлага запознаване с различни мотивационни теории и приложими в практиката модели за управлението на мотивацията и нагласите за учене и постижения на учениците, за стимулиране на тяхното активно участие в процеса на собственото им личностно развитие и формирането на социални умения.

Предназначение: за учители в училище и детска градина, родители и педагогически съветници.

Продължителност: 1 ден/ 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

Модерни учители и родители. Партньорство между училище и семейство.

Анотация: Целта на курса е развиване и усъвършенстване на социалните и педагогическите умения на специалисти и родители за позитивни и ефективни възпитателни взаимодействия с децата и учениците. Предлагат се насоки за ефективно партньорство с родителите. Обучението дава практически насоки как да се посрещнат и успешно преодолеят тези предизвикателства. Родителите и учителите придобиват знания за съвременните аспекти на възпитателния процес и усвояват набор от стратегии, подходи, методи и техники за позитивно взаимодействие и пълноценно общуване с децата и учениците.

Предназначение: за учители в училище и детска градина, родители и педагогически съветници.

Продължителност: 1 ден/ 2 дни.

Брой кредити: 0,5 / 1.

 

Управление на емоциите. Работа в екип. Коучинг и менторство

Анотация: В динамичната, сложна и непредсказуема среда, в която функционира съвременния учител, все по- често се очертава потребността от умения за управление на стреса, емоциите и взаимоотношенията в работния колектив. Темата обхваща практико-приложните аспекти на проблемите, свързани с общуването, организационната култура, начините за  разрешаване на конфликти и взаимодействията в учителския екип. Предоставят се модели за повишаване на личната самоефективност и развитието на екипите. Запознаване с понятието „коучинг“ и как коучинг - процесът спомага за разкриване и реализиране на потенциала на учителите.

Предназначение: За учители в училища и детска градина и педагогически съветници.

Продължителност: 1 ден/ 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

Усъвършенстване на уменията за самопрезентиране

Анотация: Курсът се провежда под формата на социално-психологически тренинг. Представят се иновативни техники за усъвършенстване на уменията за самопрезентиране. Интерактивният начин на поднасяне на информацията допринася за бързото включване в процеса на работа. Използват се индивидуални и групови упражнения, които обогатяват уменията по темата.

Предназначение: за учители в училище и детска градина и педагогически съветници.

Продължителност: 1 ден/ 2 дни.

Брой кредити: 0,5 / 1.

 

Интерактивно педагогическо взаимодействие в условията на детската група

Анотация: Обучителният курс цели усъвършенстване на професионалните умения и компетентности на учителите за прилагане на интерактивни методи и средства за взаимодействие между педагогическия екип и децата, при организиране ежедневния престой на детето в детската градина. Разглеждат се и практическите преимущества на интерактивното педагогическо общуване и взаимодействие за изграждане на подкрепяща и позитивна атмосфера в детската група.

Предназначение: Курсът  е предназначен за учители в детски градини.

Продължителност: 8 часа

Брой кредити: 0,5

 

Развитие на логическо мислене и въображение в предучилищна възраст

Анотация: Обучителният курс цели повишаване на информираността на учителите относно теоретичните аспекти на разглежданата тема, както и запознаване с практически приложими дейности за своевременно развитие на творческия потенциал и логическо мислене на детето в детската градина.

Предназначение: Курсът  е предназначен за учители в детски градини.

Продължителност: 8 часа

Брой кредити: 0,5

 

Аспекти на оценяването в процеса на обучението

Анотация: Основната цел на курса е да се повиши равнището на професионална квалификация на педагогическите специалисти в областта на оценяването на знанията, уменията и компетентностите на учениците, както и техните нагласи към учебния процес като инструмент за повишаване на качеството на обучение и образование като цяло, както и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите. (Подходящо е формиране на групи по Културно-образователни области и степени).

Предназначение: За учители от всички видове и степени учебни заведения

Продължителност: 2/1 ден

Брой кредити: 1/0,5

 

Разработване и апробация на дидактически тестове за оценка постиженията на учениците

Анотация: В курса се разглеждат същността на новите Държавни стандарти за оценяване постиженията на учениците и възможните механизми за адаптацията им към конкретните условия за работа. Обсъждат се методически варианти за организация на тематичния контрол. Представена е технология за разработване и апробация на дидактически тестове за оценка постиженията на учениците и организацията на подготовката им за работа с този тип средства. Анализират се различни методи и механизми за формиране на оценката и обработка на получените резултати.

Предназначение: Курсът е предназначен за учители от различни видове и степени училища, преподаващи по различни учебни предмети. (Подходящо е формиране на групи по Културно-образователни области и степени).

Продължителност: 16 часа

Брой кредити: 1

 

Екипната и груповата работа в обучението

Анотация: В курса се очертават основните аспекти на екипната и груповата форма на работа в процеса на обучение. Изясняват се параметрите на организацията и дизайна на работа, уточнява се професионалната подготовка и функциите на педагога при тези форми на работа. На колегите се дава възможност да осъзнаят и предимствата и предизвикателствата на груповото и екипното взаимодействие в обучителната дейност чрез практическо отработване на различни варианти.

Предназначение: Курсът е предназначен за учители от различни предметни области и степени на обучение.

Продължителност: 8 часа

Кредити: 0,5

 

Организация на учебния процес в условията на слети паралелки/групи

Анотация: В курса се разглеждат възможни варианти за структуриране на слетите паралелки/групи. Предлагат се добри практики за организация на учебния процес в условията на слети паралелки/групи и се обсъждат възможни методически варианти според възрастта на децата и учениците.

Предназначение: Курсът е предназначен за учители от детски градини, до различни видове и степени училища.

Продължителност: 16 часа

Брой кредити: 1

 

Работа с деца, изпитващи обучителни затруднения

Анотация: В курса се разглеждат видовете обучителни затруднения и причините за възникването им. Обсъждат се методически варианти за откриването им. На тази основа се предлагат различни средства и възможни решения за преодоляване на конкретни обучителни затруднения.

Предназначение: Курсът е предназначен за учители от различни видове и степени училища, преподаващи по различни учебни предмети. (Подходящо е формиране на групи по Културно-образователни области и степени).

Продължителност: 16 часа

Брой кредити: 1

 

Формиране на умения за действия при бедствия, аварии и кризисни ситуации

Анотация: В курса се разглеждат видовете бедствия, аварии и кризисни ситуации и причините за възникването им. Обсъждат се методически варианти за обучение на учениците за действие в конкретна ситуация. На тази основа се предлагат различни средства и възможни решения за адекватна подготовка на учениците за превенция и действия преди, по време и след възникване на дадена ситуация.

Предназначение: Курсът е предназначен за учители от различни видове и степени училища, преподаващи по различни учебни предмети. (Подходящо е формиране на групи по Културно-образователни области и степени).

Продължителност: 16 часа

Брой кредити: 1

 

Педагогическа етика в отношенията между учител-ученик. Толерантност и търпимост.

Анотация: Курсът има за цел да акцентира върху учителската етика, която е в основата на формирането на  личността на детето. Отношенията между учител-ученик са разгледани в контекста на толерантността и търпимостта, чиито граници  формират Аз-концепцията на подрастващите, моделират стила им на общуване в училищна среда.

Предназначение: Курсът е предназначен за педагогически специалисти от всички предметни области.

Продължителност: 1 ден/2 дни

Брой кредити: 0.5/1       

 

Управление на качеството в училищата и детските градини

Анотация: Обучението е предназначено за директори на училища и детски градини. Представят се етапите в процеса на управление на качество в съответствие с наредба 12/08.12.2016 г. Разглеждат се методи за избор на група за самооценка, принципите при изготвяне на план и стратегия за развитие на институцията, форми за отчитане и корекции в плана за развитие.

Продължителност: 8 или 16 часа

Кредити: 0,5 / 1

 

Критерии и методи за самооценка в училищата и детските градини

Анотация: Обучението е предназначено за членове на групи за самооценка, директори на детски градини и училища. Представят се реално приложими критерии за самооценка, както и методика за извършване на самооценяването. Дискутират се етапите при  самооценяването в съответствие с наредба 12/08.12.2016 г. Разглеждат се принципи и форми при съставянето на анкети за родители и ученици. Обучението е практически ориентирано.

Продължителност: 8 или 16 часа

Кредити: 0,5 / 1

 

Разработване и управление на проекти

Анотация: Основната цел на курса е да се повиши равнището на знанията и уменията на педагогическите специалисти за разработване и управление на проекти в образователната сфера. В резултат на проведеното обучение учителите ще:

 • Се запознаят с основните изисквания принципи и правила при разработване и управление на проекти.

 • Придобиване на умения за изготвяне на печеливши проектопредложения.

 • Знания и умения за планиране на проектни дейности с оглед на осигуряване на устойчивост на резултатите и услугите.

 • Предназначение: За учители от всички видове и степени учебни заведения

Продължителност: 2 дни / 1 ден

Брой кредити: 1 / 0,5

 

Умения за (вербално) презентиране

Анотация: Основната цел на курса е да се повиши равнището на знанията и уменията на педагогическите специалисти за съсредоточаване на вниманието на учениците като подобрят своите презентационни умения. В рамките на обучението ще бъдат разгледани и обяснени аспектите и възможностите за приложение на дебатът и дискусията като реторически комуникативни стратегии в рамките на обучителния процес.

В резултат на проведеното обучение учителите ще:

 • Се запознаят с техниките на вербалното презентиране.

 • Получат практически насоки как да оформят презентация тип „мийм” и вдъхновяваща презентация.

Предназначение: За учители от всички видове и степени учебни заведения

Продължителност: 2 дни / 1 ден

Брой кредити: 1 / 0,5

 

Стратегии и подходи за работа в билингвиална среда

Анотация: Основната цел на курса е да се повиши равнището на знанията и уменията на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда. В резултат на проведеното обучение учителите ще:

 • Се изведат същността и ролята на предразсъдъци и стереотипи при формиране на културни компетентности.

 • Се запознаят с основните културални пречки за работа с общността.

 • Се запознаят с педагогически и частно-дидактически билингвални технологии и интерактивни методически подходи за ефективна работа в билингвална среда.

 • Придобият знания за основните психолого - педагогически характеристики на подрастващите от ромски произход.

 • Придобият практически умения за образователни интервенции в ромска общност.

Предназначение: За учители от всички видове и степени учебни заведения

Продължителност: 2 дни / 1 ден

Брой кредити: 1 / 0,5

 

Съвременни аспекти в управлението на мултикултурната класна стая

Анотация: В курса се разглеждат три основни аспекта от управлението на мултикултурното разнообразие в училището: форми за развитие на граждански умения, интерактивни форми за социализация и форми за активна комуникация с родители на ученици от малцинствата (а също и на деца от социално изключени групи). В обучителния курс се разглеждат същностните характеристики на обучението в мултикултурна среда, както и спецификата на използваните методи, техники и средства. Разглеждат се педагогически стратегии за работа с родители от ромски, турски или други етнически семейства (бежанци, мигранти, имигранти). Участниците в курса се запознават с нивата и сферите на родителско участие като част от педагогическите стратегии за активно включване на родителите – билингви, в учебния процес.

В практическата част участниците развиват умения за очертаване на педагогически стратегии за интегритет на ромската култура в училищната общност; практически умения за организиране на интерактивна учебна среда. Учителите усвояват съвременни  комуникативни модели за преодоляване на бариерите в общуването с родителите и по-успешно справяне в конфликтни ситуации. Очертава се новата роля на родителя и ролята на учителя като посредник, подпомагащ и подкрепящ социализацията на учениците в среда, насочена към потребностите на ученика.

Предназначение: Курсът е предназначен за учители от различни видове и степени училища, преподаващи по различни учебни предмети.

Продължителност: 16 часа/8 часа

Брой кредити: 1/0,5

 

Стратегии и подходи за привличане на доброволци в живота на детската градина/училището

Анотация: Основната цел на курса е да се повиши равнището на знанията и уменията на педагогическите специалисти за привличане на допълнителен човешки ресурс в детската градина/училището. В резултат на проведеното обучение учителите ще:

 • Могат да популяризират инициативите, програмите и проектите по които работят.

 • Могат да привличат доброволци.

 • Разширят познанията си за социалните мрежи.

 • Придобият умения за работа с медии.

Предназначение: За учители от всички видове и степени учебни заведения

Продължителност: 2 дни / 1 ден

Брой кредити: 1 / 0,5

 

Методът на ситуациите (casestudy) в педагогическата практика

Анотация: Курсът представя същността и спецификата на ситуационния метод в процеса на обучение. Разглеждат се аспектите и възможностите на неговото приложение в процеса на обучение в различните предметни области.

Предназначение: Курсът е разработен за педагогически специалисти от различни образователни степени, преподаващи различни предметни области.

Продължителност: 1 ден

Кредити: 0,5 / 1

 

Дебатът и дискусията като образователни технологии

Анотация: Курсът има за цел да разясни същностните особености и специфичните проявления на дебатът и дискусията като технология на обучението и като форми на учебно занятие. В рамките на обучението ще бъдат разгледани и обяснени аспектите и възможностите за приложение на тези реторически комуникативни стратегии в рамките на обучителния процес.

Предназначение: Курсът е разработен за педагогически специалисти от различни образователни степени, преподаващи различни предметни области.

Продължителност: 1 ден

Кредити: 0,5 / 1

 

Специфична комуникация при деца със слухови нарушения

Анотация: По своята същност курсът е практически. Целта на обучението по предлаганата тема е посещаващите курса да се запознаят с посочените специфични средства – жестов език и дактилна реч, да усвоят продуцирането им и правилата за тяхното използване.

Жестовият език и дактилната реч се усвояват в процеса на непосредственото общуване. Посещаващите курса ползват различни дидактически подходи, представящи както специфичните средства, така и правилата за използването им.

По отношение на жестовия език се използва „калкираща реч”. Изучават се теми с релевантно за децата със специални образователни потребности значение.

Предназначение: за учители от различни видове и степени училища, преподаващи по различни учебни предмети, родители на деца със слухови нарушения, както и за по-широка аудитория, съпричастна към проблемите на глухите.

Продължителност: 16 часа

Брой кредити: 1

 

Пояснения:

Предложените краткосрочни курсове могат да се организират и проведат с хорариум от 8 или 16 учебни часа (един или два дни), в зависимост от потребностите и възможностите на желаещите.

 1. Обучението започва при събрана група от 15 и повече човека. Заявка (индивидуална или колективна) за предложените дългосрочни или краткосрочни форми на СДК, може да бъде подадена в Учебен отдел на ДИПКУ или по e-mail.

 2. Цени:

 • за краткосрочни курсове – продължителност: един ден –  35 лв.; два дни –  55 лв.;

 • за курс “Помощник-възпитател” – 150 лв. + 10% от МРЗ за удостоверението     

Всеки курсист плаща таксите за обучение в касата на ДИПКУ или по банков път. Фактура може да бъде издадена в тридневен срок след внасяне на таксата при предоставени данни.

Двустранните отношения с ДИПКУ и организаторите на дългосрочни и краткосрочни форми на СДК, които се провеждат на място, се уреждат с договор.

 

Заявление за участие изтегли от тук

Заявление за участие в курс "Помощник - възпитател" изтегли от тук

Заявление за обучение на група изтегли от тук

 

Начини на плащане:

 1. В брой в ДИПКУ - ст. 102 (в работни дни)

 2. С ПОС-терминал в ДИПКУ - ст. 102, чрез електронни банкови карти – VISA, Visa Electron, V PAY, Master Card, Maestro  и Борика (в работни дни)

 3. По банков път:

Банкова сметка

Уникредит Булбанк АД, гр. Стара Загора

IBANBG69UNCR76303100 1177 37

BIC код на Уникредит Булбанк - UNCRBGSF

ДИПКУ при ТрУ, гр. Стара Загора

Важно!

В платежното нареждане задължително се вписва обяснителен текст:

 1. Имената на лицето, което ще се обучава
 2. Номер или тема на курса, за който се превежда таксата.

За издаване на фактура е необходимо да се изпратят съответните данни на email: dipku_sz@abv.bg

 

ВНЕСЕНИ ТАКСИ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ И ПКС НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ!

 

За контакти и информация:

адрес:

6010 гр. Стара Загора, ул. “Армейска” 9, ДИПКУ

телефони:

042/633 024проф. д-р Галя Кожухарова – Директор

042/617443 – ас. Маргарита Славова – Зам. Директор

042/617 452 – Севдалина Кирчева – адм. секретар

042/630 102 – Учебен отдел на ДИПКУ

042/617 446 - Марияна Георгиева – ст. експерт ПКС и СДК

                   

e-mail: dipku_sz@abv.bg

http://www.dipku-sz.net