Общо педагогически квалификационни курсове

Предложените курсове имат психолого-педагогическа и методическа насоченост. Те са предназначени за широк кръг потребители от образователната сфера. Тематиките обхващат актуални проблеми, свързани с кариерното развитие на учителите, с различни страни на организацията и съдържанието на училищните и извънучилищни дейности. Курсовете са с продължителност един или два дни, в зависимост от заявките на желаещите. Курсистите получават удостоверение за участие в курс със съответния брой кредити съгласно ЗПУО. ДИПКУ организира и провежда курсове и по други теми, които се договарят допълнително със заявителя.

 

Реформата на образованието в контекста на новия Закон за предучилищно и училищно образование

Анотация: В курса се разглеждат новите позиции за организация на учебния процес в различните видове и степени училища, заложени в Закона за предучилищно и училищно образование. Обсъжда се съдържанието на Държавните стандарти и тяхното място при реализацията на целите на обучение. Предлагат се идеи и механизми за реализация на изискванията на стандартите според локалните условия за работа и училищната микросреда.

Предназначение: Курсът е предназначен за учители от различни видове и степени училища, преподаващи по различни учебни предмети. (Подходящо е формиране на групи по Културно-образователни области и степени).

Продължителност: 1 ден/ 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

Професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в контекста на новия Закон за предучилищно и училищно образование

Анотация: В курса се разглеждат условията за кариерно развитие на педагогическите специалисти в контекста на новия Закон за предучилищно и училищно образование. Обсъжда се съдържанието на Държавните стандарти и тяхното място в квалификацията и кариерното развитие. Предлагат се идеи и механизми за реализация на изискванията на стандартите според локалните условия за работа и училищната микросреда.

Предназначение: Курсът е предназначен за учители от различни видове и степени училища, преподаващи по различни учебни предмети.

Продължителност: 1 ден

Брой кредити: 0,5

 

Професионалното портфолио – философия, технология, практически проекции

Анотация: Курсът отразява спецификата и особеностите на портфолиото като надежден инструмент за оценка и самооценка на педагогически специалисти. Предлагат се варианти за персонализация на преподавателското портфолио с цел адекватно отразяване на постиженията на всеки учител.

Предназначение: Курсът  е разработен за педагогически специалисти от всички културнообразователни области. Подходящ е за цели педагогически колективи.

Продължителност: 1 ден

Брой кредити: 0,5

 

Иновативност и интерактивност. Приложение на интерактивните методи в съвременния образователен процес.

Анотация: Целта на курса е да се изградят умения за правилен подбор и адекватно приложение на концепцията за интерактивност в училището и детската градина. Предлагат се стратегии за формиране на компетентности и култура на взаимодействие в интерактивна образователна среда у учители и ученици. Акцентът се поставя върху образователните иновации и облика на учителя - новатор.

Предназначение: за учители в училища и детски градини и педагогически съветници.

Продължителност: 1 ден/ 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

Адаптация на младия учител към педагогическата професия

Анотация: В курса се акцентира на управление на нагласите и мотивацията и стимулиране на творческата дейност на младите учители. Разглеждат се същността, целите, функциите и видовете на наставничеството и ролята му за адаптацията на младия учител към педагогическата професия.

Предназначение: Курсът е разработен за педагогически специалисти от всички културнообразователни области.

Продължителност: 1 ден/ 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

Мениджмънт на ученическия клас

Анотация: В курса се осъществява теоретично и практическо обучение на учителите за организиране на учебната среда и управление на процесите в нея. Дават се практически насоки за мениджмънта на процеса на обучение. Разгледани са позитивни модели на взаимодействие. Учебното съдържание включва теоретична и практическа подготовка. Практическата част е насочена към решаване на казуси и задачи, обсъждане на добри педагогически практики.

Предназначение: За учители от всички видове и степени учебни заведения

Продължителност: 2 дни /1 ден

Брой кредити: 1 / 0,5

 

Учителят като мениджър

Анотация: Обучителният курс „Учителят като мениджър на класа” включва учителите в теоретични и практически дейности с цел повишаване на готовността и уменията им да организират учебната среда съобразно променящите се изисквания към образователния процес и да управляват динамиката, протичаща в тази среда. Акцентът е поставен върху нарастващото разнообразие на ролите, в които влиза учителят като мениджър на класа. Предоставят се работещи модели за взаимодействие между участниците в процеса на обучение, които по позитивен и интерактивен начин да изградят чувство за принадлежност към класовата общност и отговорност към случващото се в класната стая.

Предназначение: За учители от всички видове и степени учебни заведения

Продължителност: 1 ден

Брой кредити: 0,5

 

Социални умения и емоционална интелигентност – как да ги формираме и развиваме

Анотация: В новите психологически теории за развитието на личността и процеса на социализацията й все по-често се измества акцентът от овладяването на социални роли към самосъзнаването, чувствителността и реализацията на самата личност. Темата запознава родители и специалисти с концепциите за социалната и емоционалната интелигентност, които обособяват нов клас поведения - да знаеш да чувстваш, да знаеш да бъдеш самия себе си. Предлагат се методи и техники, чрез които учениците, учителите и родителите да усвояват социални познания, да натрупват позитивен опит в междуличностните взаимодействия чрез упражняване и развиване на социалните и емоционални умения.

Предназначение: За учители в училище и детска градина, родители и педагогически съветници.

Продължителност: 1 ден / 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

Модели за позитивно взаимодействие и превенция на агресивните прояви на децата и учениците

Анотация: В курса се представят иновативни форми, методи и добри практики за изграждане на училищни общности и култура на социално компетентно поведение. Предлагат се модели за превенция на насилието и агресията, и за справяне с проблемите на дисциплината.

Предназначение: за учители в училище и детска градина, педагогически съветници.

Продължителност: 1 ден / 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

Изследване на ученика и ученическата общност

Анотация: В курса се способства за придобиване на умения за използване на изследователски методи за проучване на възрастовите и индивидуалните особености на учениците; на характеристиките на личността; ефективността на педагогическите взаимодействия.

Участниците се запознават с различни модели за индивидуален подход в обучението и упражняване на тяхното прилагане в подкрепа на новата педагогическа парадигма - личностно ориентираното образование.

Предназначение: За учители в училище и детска градина, педагогически съветници и др.

Продължителност: 1 ден / 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

Професионално ориентиране и личностно развитие. Умения за управление на кариерата

Анотация: Изграждането на съвременната личност предполага комплексно взаимодействие между възпитателните фактори семейство, училище и общество по отношение на кариерното ориентиране и личностното развитие на учениците. Темата включва запознаване на педагогическите специалисти и родителите със съвременните тенденции в тълкуването на понятието “кариера”, основните понятия в професионалното, кариерното и личностното развитие. Предлагат се съвременни модели за формиране на „меки“ умения и умения за управление на кариерата

Предназначение: За учители, педагогически съветници и родители.

Продължителност: 1 ден / 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

Мотивация за учене и развитие

Анотация: Мотивацията е условие за ефективност на всяка човешка дейност. Темата предлага запознаване с различни мотивационни теории и приложими в практиката модели за управлението на мотивацията и нагласите за учене и постижения на учениците, за стимулиране на тяхното активно участие в процеса на собственото им личностно развитие и формирането на социални умения.

Предназначение: за учители в училище и детска градина, родители и педагогически съветници.

Продължителност: 1 ден / 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

Модерни учители и родители. Партньорство между училище и семейство.

Анотация: Целта на курса е развиване и усъвършенстване на социалните и педагогическите умения на специалисти и родители за позитивни и ефективни възпитателни взаимодействия с децата и учениците. Предлагат се насоки за ефективно партньорство с родителите. Обучението дава практически насоки как да се посрещнат и успешно преодолеят тези предизвикателства. Родителите и учителите придобиват знания за съвременните аспекти на възпитателния процес и усвояват набор от стратегии, подходи, методи и техники за позитивно взаимодействие и пълноценно общуване с децата и учениците.

Предназначение: за учители в училище и детска градина, родители и педагогически съветници.

Продължителност: 1 ден / 2 дни.

Брой кредити: 0,5 / 1.

 

Управление на емоциите. Работа в екип. Коучинг и менторство

Анотация: В динамичната, сложна и непредсказуема среда, в която функционира съвременния учител, все по- често се очертава потребността от умения за управление на стреса, емоциите и взаимоотношенията в работния колектив. Темата обхваща практико-приложните аспекти на проблемите, свързани с общуването, организационната култура, начините за  разрешаване на конфликти и взаимодействията в учителския екип. Предоставят се модели за повишаване на личната самоефективност и развитието на екипите. Запознаване с понятието „коучинг“ и как коучинг - процесът спомага за разкриване и реализиране на потенциала на учителите.

Предназначение: За учители в училища и детска градина и педагогически съветници.

Продължителност: 1 ден / 2 дни

Брой кредити: 0,5 / 1

 

Усъвършенстване на уменията за самопрезентиране

Анотация: Курсът се провежда под формата на социално-психологически тренинг. Представят се иновативни техники за усъвършенстване на уменията за самопрезентиране. Интерактивният начин на поднасяне на информацията допринася за бързото включване в процеса на работа. Използват се индивидуални и групови упражнения, които обогатяват уменията по темата.

Предназначение: за учители в училище и детска градина и педагогически съветници.

Продължителност: 1 ден / 2 дни.

Брой кредити: 0,5 / 1.

 

Интерактивно педагогическо взаимодействие в условията на детската група

Анотация: Обучителният курс цели усъвършенстване на професионалните умения и компетентности на учителите за прилагане на интерактивни методи и средства за взаимодействие между педагогическия екип и децата, при организиране ежедневния престой на детето в детската градина. Разглеждат се и практическите преимущества на интерактивното педагогическо общуване и взаимодействие за изграждане на подкрепяща и позитивна атмосфера в детската група.

Предназначение: Курсът  е предназначен за учители в детски градини.

Продължителност: 1 ден

Брой кредити: 0,5

 

Развитие на логическо мислене и въображение в предучилищна възраст

Анотация: Обучителният курс цели повишаване на информираността на учителите относно теоретичните аспекти на разглежданата тема, както и запознаване с практически приложими дейности за своевременно развитие на творческия потенциал и логическо мислене на детето в детската градина.

Предназначение: Курсът  е предназначен за учители в детски градини.

Продължителност: 1 ден

Брой кредити: 0,5

 

Формиране на ключови компетентности у учениците чрез интердисциплинарно обучение

Анотация: Интердисциплинарното обучение се разглежда като съвременна форма за организиране на учебния процес, на извънкласни и извънучилищни занимания. В теоретичната част се представят степените и нивата на интердисциплинарното обучение спрямо училищния етап на обучение. Представят се съвременни методи за преподаване и учене. Като основен метод на преподаване се представя дидактическият казус, а процесът на учене и развиване на компетентности у учениците се свързва с казус-технологията.  Интердисциплинарното обучение пряко се свързва с развитието на педагогически умения за изследователско преподаване, както и с развитие на мотивацията за учене  у учениците. В практическата част се очертава съвременно виждане за организация, реализация и управление на учебния процес. Разглеждат се практически въпроси за методите и начините на комбиниране на тематични единици; използване на специфични методи при интердисциплинарното учене, за адаптиране на учебното съдържание, съобразно индивидуалните особености на ученика, за конструиране на дидактически казуси. Разглеждат се начините на оценяване в интердисциплинарното обучение: формиращо оценяване и организиране на условия за позитивно оценяване, като мотивиращ фактор в процеса на учене и развитие на ключови компетентности.

Предназначение: Курсът е предназначен за учители от различни видове и степени училища, преподаващи по различни учебни предмети.

Продължителност: 2 дни / 1 ден

Брой кредити: 1 / 0,5

 

Съвременни аспекти в управлението на мултикултурната класна стая

Анотация: В курса се разглеждат три основни аспекта от управлението на мултикултурното разнообразие в училището: форми за развитие на граждански умения, интерактивни форми за социализация и форми за активна комуникация с родители на ученици от малцинствата (а също и на деца от социално изключени групи). Включени са социалните и демографски специфики на български малцинства, характерни с билингвизма си. В обучителния курс се разглеждат същностните характеристики на обучението в мултикултурна среда, както и спецификата на използваните методи, техники и средства.

В теоретичната част участниците се запознават с формиране на идентичността като ценностен компонент за гражданските умения; с процеса на формиране на граждански умения в мултиетническа училищна общност. Разглеждат се методите и формите за екипна и групова работа, подпомагащи сътрудничеството и социализацията на ученици от малцинствените групи, както и педагогически стратегии за работа с родители от ромски, турски или други етнически семейства (бежанци, мигранти, имигранти). Участниците в курса се запознават с нивата и сферите на родителско участие като част от педагогическите стратегии за активно включване на родителите – билингви, в учебния процес.

В практическата част участниците развиват умения за очертаване на педагогически стратегии за интегритет на ромската култура в училищната общност; практически умения за организиране на интерактивна учебна среда. Учителите усвояват съвременни  комуникативни модели за преодоляване на бариерите в общуването с родителите и по-успешно справяне в конфликтни ситуации. Очертава се новата роля на ученика и ролята на учителя като посредник, подпомагащ и подкрепящ социализацията на учениците в среда, насочена към потребностите на ученика.

Предназначение: Курсът е предназначен за учители от различни видове и степени училища, преподаващи по различни учебни предмети.

Продължителност: 2 дни / 1 ден

Брой кредити: 1 / 0,5

 

Аспекти на оценяването в процеса на обучението

Анотация: Основната цел на курса е да се повиши равнището на професионална квалификация на педагогическите специалисти в областта на оценяването на знанията, уменията и компетентностите на учениците, както и техните нагласи към учебния процес като инструмент за повишаване на качеството на обучение и образование като цяло, както и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите. (Подходящо е формиране на групи по Културно-образователни области и степени).

Предназначение: За учители от всички видове и степени учебни заведения

Продължителност: 2 дни / 1 ден

Брой кредити: 1 / 0,5

 

Разработване и апробация на дидактически тестове за оценка постиженията на учениците

Анотация: В курса се разглеждат същността на новите Държавни стандарти за оценяване постиженията на учениците и възможните механизми за адаптацията им към конкретните условия за работа. Обсъждат се методически варианти за организация на тематичния контрол. Представена е технология за разработване и апробация на дидактически тестове за оценка постиженията на учениците и организацията на подготовката им за работа с този тип средства. Анализират се различни методи и механизми за формиране на оценката и обработка на получените резултати.

Предназначение: Курсът е предназначен за учители от различни видове и степени училища, преподаващи по различни учебни предмети. (Подходящо е формиране на групи по Културно-образователни области и степени).

Продължителност: 2 дни

Брой кредити: 1

 

Екипната и груповата работа в обучението

Анотация: В курса се очертават основните аспекти на екипната и груповата форма на работа в процеса на обучение. Изясняват се параметрите на организацията и дизайна на работа, уточнява се професионалната подготовка и функциите на педагога при тези форми на работа. На колегите се дава възможност да осъзнаят и предимствата и предизвикателствата на груповото и екипното взаимодействие в обучителната дейност чрез практическо отработване на различни варианти.

Предназначение: Курсът е предназначен за учители от различни предметни области и степени на обучение.

Продължителност: 1 ден

Кредити: 0,5

 

Организация на учебния процес в условията на слети паралелки

Анотация: В курса се разглеждат възможни варианти за структуриране на слетите паралелки. Предлагат се добри практики за организация на учебния процес в условията на слети паралелки и се обсъждат възможни методически варианти според класовете, учебните предмети и типовете уроци.

Предназначение: Курсът е предназначен за учители от различни видове и степени училища, преподаващи по различни учебни предмети. (Подходящо е формиране на групи по Културно-образователни области и степени).

Продължителност: 2 дни

Брой кредити: 1

 

Работа с деца, изпитващи обучителни затруднения

Анотация: В курса се разглеждат видовете обучителни затруднения и причините за възникването им. Обсъждат се методически варианти за откриването им. На тази основа се предлагат различни средства и възможни решения за преодоляване на конкретни обучителни затруднения.

Предназначение: Курсът е предназначен за учители от различни видове и степени училища, преподаващи по различни учебни предмети. (Подходящо е формиране на групи по Културно-образователни области и степени).

Продължителност: 2 дни

Брой кредити: 1

 

Формиране на умения за действия при бедствия, аварии и кризисни ситуации

Анотация: В курса се разглеждат видовете бедствия, аварии и кризисни ситуации и причините за възникването им. Обсъждат се методически варианти за обучение на учениците за действие в конкретна ситуация. На тази основа се предлагат различни средства и възможни решения за адекватна подготовка на учениците за превенция и действия преди, по време и след възникване на дадена ситуация.

Предназначение: Курсът е предназначен за учители от различни видове и степени училища, преподаващи по различни учебни предмети. (Подходящо е формиране на групи по Културно-образователни области и степени).

Продължителност: 2 дни

Брой кредити: 1

 

Приложение на електронни ресурси в обучението

Анотация: В курса се разглеждат видовете електронни ресурси и мястото им в съвременната образователна среда. Обсъждат се предимствата и недостатъците на различните виртуални образователни среди. На тази основа се предлагат варианти за комбинация на различни средства и възможни методически решения.

Предназначение: Курсът е предназначен за учители от различни видове и степени училища, преподаващи по различни учебни предмети. (Подходящо е формиране на групи по Културно-образователни области и степени).

Продължителност: 1 ден / 2 дни.

Брой кредити: 0,5/1.

 

Облачните технологии в помощ на учителя

Анотация: Участниците в курса се запознават с инструментите на Google for Education. С помощта на приложението учителите могат да организират учебния процес в удобна електронна форма, да създават и проверяват задания, да разпространява съобщения, да организират учебния график.

Предназначение: За учители от всички видове и степени учебни заведения

Продължителност: 1 ден

Брой кредити: 0,5

 

Организация и методика на педагогическите изследвания (консултативен курс за придобиване на І ПКС)

Предназначение: За педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения

Описание: Курсистите се запознават с изискванията за подготовка, организация и провеждане на дейностите, свързани с процедурата за придобиване на І ПКС. Обсъждат се варианти на работни планове и теми на писмени разработки. Предлагат се и основните изисквания за оформяне на документите и публикациите, отнасящи се към провежданите изследвания.

Продължителност: 2 дни

Брой кредити: 1

 

Методика на диагностичните изследвания (консултативен курс за придобиване на ІI ПКС)

Предназначение: За педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения

Описание: Курсистите се запознават с изискванията за подготовка, организация и провеждане на дейностите, свързани с диагностична процедура, необходима за придобиване на ІІ ПКС. Обсъждат се варианти на работни планове и теми на писмени разработки. Предлагат се и основните изисквания за оформяне на документите и публикациите, отнасящи се към провежданите изследвания.

Продължителност: 1 ден

Брой кредити: 0,5

 

Научно – методически аспекти на организация на училището и процеса на обучение (Консултативен курс за придобиване на IV ПКС)

Предназначение:  За педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения 

Описание: Курсистите се запознават с изискванията за подготовка за придобиване на  ІV  ПКС. Обсъждат се варианти на работни планове и теми на писмени разработки от съответните програми. Разясняват се основните изисквания за структуриране на научната и методическа част.

Продължителност: 1 ден

Брой кредити: 0,5

 

Планиране и организация на учебния процес (Консултативен курс за придобиване на V ПКС)

Предназначение:  За педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения 

Описание: Курсистите се запознават с изискванията за подготовка за придобиване на  V  ПКС. Обсъждат се варианти на представяне на собствен педагогически опит. Дискутират се основните структурни елементи на  планирането и организацията на учебния процес.

Продължителност: 1 ден

Брой кредити: 0,5

 

Курс за текуща квалификация за “Помощник-възпитател” в детско заведение

В програмата на курса се предлага теоретична подготовка, свързана със специфичните особености на детето от предучилищна възраст и с организацията на работата в предучилищното заведение. Практическата подготовка включва формиране на умения за изпълнение на професионалните задължения по отглеждането и възпитанието на децата.. Формата на завършване е практически изпит.

Успешно завършилите курса получават удостоверение за допълнително обучение за “Помощник-възпитател”

Продължителност на обучението: 3 месеца

 

Пояснения:

Предложените краткосрочни курсове могат да се организират и проведат с хорариум от 8 или 16 учебни часа (един или два дни), в зависимост от потребностите и възможностите на желаещите.

  1. Обучението започва при събрана група от 15 и повече човека. Заявка (индивидуална или колективна) за предложените дългосрочни или краткосрочни форми на СДК, може да бъде подадена в Учебен отдел на ДИПКУ или по e-mail.

  2. Цени:

  • за краткосрочни курсове – продължителност: един ден –  35 лв.; два дни –  55 лв.;

  • за курс “Помощник-възпитател” – 150 лв. + 10% от МРЗ за удостоверението     

Всеки курсист плаща таксите за обучение в касата на ДИПКУ или по банков път. Фактура може да бъде издадена в тридневен срок след внасяне на таксата при предоставени данни.

Двустранните отношения с ДИПКУ и организаторите на дългосрочни и краткосрочни форми на СДК, които се провеждат на място, се уреждат с договор.

 

Заявление за участие изтегли от тук

Заявление за участие в курс "Помощник - възпитател" изтегли от тук

Заявление за обучение на група изтегли от тук

 

Начини на плащане:

  1. В брой в ДИПКУ - ст. 102 (в работни дни)

  2. С ПОС-терминал в ДИПКУ - ст. 102, чрез електронни банкови карти – VISA, Visa Electron, V PAY, Master Card, Maestro  и Борика (в работни дни)

  3. По банков път:

Банкова сметка

Уникредит Булбанк АД, гр. Стара Загора

IBANBG69UNCR76303100 1177 37

BIC код на Уникредит Булбанк - UNCRBGSF

ДИПКУ при ТрУ, гр. Стара Загора

Важно!

В платежното нареждане задължително се вписва обяснителен текст:

  1. Имената на лицето, което ще се обучава
  2. Номер или тема на курса, за който се превежда таксата.

За издаване на фактура е необходимо да се изпратят съответните данни на email: dipku_sz@abv.bg

 

ВНЕСЕНИ ТАКСИ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ И ПКС НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ!

 

За контакти и информация:

адрес:

6010 гр. Стара Загора, ул. “Армейска” 9, ДИПКУ

телефони:

042/633 024проф. д-р Галя Кожухарова – Директор

042/617443 – ас. Маргарита Славова – Зам. Директор

042/617 452 – Севдалина Кирчева – адм. секретар

042/630 102 – Учебен отдел на ДИПКУ

042/617 446 - Марияна Георгиева – ст. експерт ПКС и СДК

                   

e-mail: dipku_sz@abv.bg

http://www.dipku-sz.net