Дългосрочни обучения

Дългосрочните квалификационни форми, организирани и провеждани от ДИПКУ при Тракийски университет - гр. Стара Загора са за придобиване на допълнителна квалификация, професионално-педагогически специализации и за получаване на педагогическа правоспособност. Те се провеждат в ДИПКУ или на място при събрана група от 15 човека.

Обученията се провеждат по учебни планове, приети на Съвет на ДИПКУ и на Академичен съвет и утвърдени от Ректора на Тракийски университет.

СДК за допълнителна квалификация, съгласно Инструкция № 2
(ДВ, бр. 81/12. 11.2003г.)

СДК за допълнителна квалификация по Информатика и информационни технологии

Предназначение: за учители по математика, физика, химия, инженерни и други технически специалности

Продължителност на обучението: 12 месеца

Начин на завършване: държавен практико-приложен изпит

Вид документ от обучението: Свидетелство за допълнителна квалификация „Учител по информатика и информационни технологии“

Такса: Три МРЗ + 10 % от МРЗ за свидетелството

 

СДК за допълнителна квалификация по Информационни технологии 1-4 клас

Предназначение: за начални учители

Продължителност на обучението: 12 месеца

Начин на завършване: държавен практико-приложен изпит

Вид документ от обучението: Свидетелство за допълнителна квалификация „Учител по информационни технологии 1-4 клас“

Такса: Три МРЗ + 10 % от МРЗ за свидетелството

 

СДК за допълнителна квалификация по Човекът и природата 5 – 6 клас

Предназначение: за учители, които преподават или ще преподават предмета “Човекът и природата”

Продължителност на обучението: 12 месеца

Начин на завършване: държавен практико-приложен изпит

Вид документ от обучението: Свидетелство за допълнителна квалификация „Учител по Човекът и природата“

Такса: Три МРЗ + 10 % от МРЗ за свидетелството

 

СДК за допълнителна квалификация по английски и по немски език

Предназначение: за учители с различни специалности от всички степени на СОУ и ПГ

Продължителност на обучението: 18 месеца

Начин на завършване: държавен практико-приложен изпит

Вид документ от обучението: Свидетелство за допълнителна квалификация „Учител по чужд език“

Такса: Четири МРЗ + 10 % от МРЗ за свидетелството

Забележка: За записване е необходимо покриване на входно ниво Elementary. За тези, които не покрият входното ниво се предлага подготвителен езиков курс

 

СДК за допълнителна квалификация по специална педагогика

Предназначение: за учители с различни специалности от общообразователната подготовка на всички степени на СОУ и ПГ.

Продължителност на обучението: 12 месеца

Начин на завършване: държавен практико-приложен изпит

Вид документ от обучението: Свидетелство за допълнителна квалификация по Специална педагогика – ресурсен учител.

Такса: Три МРЗ + 10 % от МРЗ за свидетелството

 

СДК за придобиване на педагогическа правоспособност

Предназначение:  за специалисти с висше образование. Целта е да се осигури педагого-психологическа и методическа подготовка. Формата на завършване е интегриран практико-приложен държавен изпит.

Начин на завършване: интегриран практико-приложен държавен изпит

Вид документ от обучението: Свидетелство за допълнителна квалификация "Учител по специалността" (която притежават от висшето си образование)

Такса: Три МРЗ + 10 % от МРЗ за свидетелството

 

Професионално-педагогически специализации съгласно Наредба 5/29.12.1996г

Обучението в предложените специализации вклюва учебни дисциплини по съответната проблематика. Учебното съдържание обхваща актуални теми свързани с иновациите в образованието, с изследователската работа и с кариерното развитие на учителите.

 Теми:

  1. Информатика и информационни технологии и приложението им в образованието

  2. Информационни технологии в началното училище

  3. Информационни и комуникационни технологии в образованието

  4. Детско-юношеска и училищна психология

  5. Организация и управление на образованието

Предназначение на специализациите от No1 до No 4: за учители с различни специалности от всички степени на СОУ и ПГ

Предназначение на специализация  No 5: за директори, зам. директори, главни учители

Продължителност на обучението: 12 месеца

Начин на завършване: разработване и защита на дипломна работа

Вид документ от обучението: Свидетелство за професионално-педагогическа специализация

Такса: Три МРЗ + 10 % от МРЗ за свидетелството

Успешно завършилите имат право да кандидатстват за присъждане на III ПКС при спазване на останалите условия на Наредба 5/29.12.1996г

 

 На вашето внимание!

 Желаещите да се обучават в някоя от предложените форми на СДК за допълнителна квалификация и притежават поне V ПКС, биха могли паралелно да се обучават и в професионално-педагогическа специализация на тема "Иновационни практики в образованието", която дава възможност да кандидатстват за III ПКС според Наредба No 5, при преференциални финансови условия.

Заявление за записване в професионално-педагогическа специализация изтегли от тук

Заявление за записване в СДК за допълнителна квалификация изтегли от тук


 

За контакти и информация:

 адрес:             6010 гр. Стара Загора, ул. “Армейска” 9, ДИПКУ

телефони:     042/633 024доц. д-р Димитрина Брънекова – Директор

                        042/617443 – гл. ас. инж. Виолета Георгиева – Зам. Директор

                        042/617 452 – Севдалина Кирчева – адм. секретар

                        042/630 102 – Учебен отдел на ДИПКУ

042/617 446 - Нели Гочева – ст. инспектор СДК

                   

e-mail: dipku_sz@abv.bg                   http://www.dipku-sz.net

Начини на плащане:

  1. В брой в ДИПКУ - ст. 102 (в работни дни)
  2. С ПОС-терминал в ДИПКУ - ст. 102, чрез електронни банкови карти – VISA, Visa Electron, V PAY, Master Card, Maestro  и Борика (в работни дни)
  3. По банков път:

Банкова сметка

 Уникредит Булбанк АД, гр. Стара Загора

 IBANBG69UNCR76303100 1177 37

 BIC код на Уникредит Булбанк - UNCRBGSF

 ДИПКУ при ТрУ, гр. Стара Загора

Важно!

В платежното нареждане задължително се вписва обяснителен текст: 1) Имената на лицето, което ще се обучава 2) Номер на СДК и семестър, за който се превежда таксата.

За издаване на фактура е необходимо да се изпратят съответните данни на email: dipku_sz@abv.bg