Обучения

МАЙСТОРСКИ КЛАС

Майсторски клас на педагогическите им постижения, споделяне на положителни „Иновативни практики в образованието“

Майсторските класове са интерактивна форма на обучение на учители - новатори чрез представяне н професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики. Те предлагат работа в екип между учители от различни предметни области, изграждащ представите за съвместимост, интегративност, иновативност и конкурентност. Майсторските класове са обект на мащабен иновативен обмен и са съпроводени с различни съпътстващи събития и изяви – конференции, семинари и др.

ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДИАГНОСТИКА

Тема на курса: Педагогическата диагностика – елемент от емпиричните педагогически изследвания

Предназначение: за педагогически специалисти, подготвящи се за кандидатстване за процедура за придобиване на Втора ПКС

Дългосрочни обучения

Дългосрочните квалификационни форми, организирани и провеждани от ДИПКУ при Тракийски университет - гр. Стара Загора са за придобиване на допълнителна квалификация, професионално-педагогически специализации и за получаване на педагогическа правоспособност. Те се провеждат в ДИПКУ или на място при събрана група от 15 човека.

Обученията се провеждат по учебни планове, приети на Съвет на ДИПКУ и на Академичен съвет и утвърдени от Ректора на Тракийски университет.

Специализирани квалификационни курсове

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…..

 

Теми по български език и литература за учебната 2017/2018 г.

  1. Новите учебни програми и новото учебно съдържание по български език и по литература за VI клас;

  2. Новите учебни програми и новото учебно съдържание по български език и по литература за VIII клас.