Новини

Методика на обучението в разновъзрастови групи

ИНТЕРЕСНО, ИНТЕРАКТИВНО, ОБОГАТЯВАЩО. Това е определението на 64-те учители, участващи в обучението, организирано от ДИПКУ- Стара Загора по поръчка на МОН- Дирекция „Квалификация и кариерно развитие”, Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти”, Мярка II „Осигуряване на условия за продължаваща квалификация на педагогически карди по приоритетни направления” на тема "Методика на обучението в разновъзрастови групи" за периода 17-21.07.2017г. с лектори доц. д-р Милена Илиева, д-р Дончо Донев и ас. Венета Узунова.

ВАЖНО!!!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите е основно структурно звено на Тракийски университет Стара Загора, специализирано да квалифицира педагогически специалисти.

По силата на Закона за предучилищна и училищно образование и Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, ДИПКУ е оторизиран като специализирано обслужващо звено на висше училище – Тракийски университет да извършва квалификацията на педагогическите специалисти и провежда процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени /ПКС/.

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите, Стара Загора извършва своята дейност независимо от синдикална, партийна и др. принадлежност на кандидатите за обучение. Условие за участие в квалификационните форми е подаването на индивидуални или групови заявки за обучения и процедури за ПКС.

Освен на качеството на квалификация ние държим на спазването на законовите и поднормативни уредби, условията и сроковете, заложени в тях, което е гаранция за легитимността на издаваните документи.

Нормативните условия и реда за участие в процедурите за придобиване на ПКС можете да намерите тук.

Краткосрочни курсове 2016/2017

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите е основно структурно звено на Тракийски университет Стара Загора, специализирано да квалифицира педагогически специалисти.

По силата на Закона за предучилищна и училищно образование, Глава 11, Раздел III, Чл. 222. (1) и (2) и Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Раздел V чл. 43 ал.2 и Раздел VI, чл. 55 ал 2 и ал.3, ДИПКУ е оторизиран, като специализирано обслужващо звено на висше училище – Тракийски университет да извършва квалификацията на педагогическите специалисти и провежда процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени /ПКС/.

Интерактивен семинар „Ритъм терапията – приложни аспекти“

На 05.03.2018 г. от 10.00 ч. в ДИПКУ Стара Загора ще се проведе практически интерактивен семинар на тема „Ритъм терапията – приложни аспекти

Ритъм терапията е холистичен метод за въздействие, който помага  да се развиват социалните умения и подобрява емоционалното състояние. В семинара са включени терапевтични техники от ритъм терапията и музикотерапията, които могат да се прилагат от психолози, педагогически съветници, педагози, ресурсни учители, родители и др.

Курс „Концептуализация при консултиране“

На 06.03.2018 г. от 10.00 часа в Център за творческо обучение, гр. Пловдив (Дом на културата “Борис Христов”, ул. „Гладстон“ 15, централно фоайе) ще се проведе курс на тема „Концептуализация при консултиране“.

Курсът е подходящ за терапевти, психолози и педагогически съветници.

Страници

Карта