Новини

Обучение за учители с цел повишаване на уменията и знанията им за работа с ученици, застрашени от отпадане от училище

От 30.09 до 01.10, ДИПКУ при Тракийския университет - Стара Загора организира обучение за учители с цел повишаване на уменията и знанията им за работа с ученици, застрашени от отпадане от училище.

Връщане на внесени суми

Уважаеми колеги,

Във връзка с кампанията за прием на документи за ПКС и решение на Директорски Съвет на 28.06.2017 г., Ви уведомяваме, че се преустановява приема на заявления за възстановяване на внесени суми в касата на ДИПКУ или по банкова сметка, за консултативни курсове, прием на документи за ПКС и пакетни цени за ПКС.

Специализация "Организация и управление на образованието"

На 02.09.2017 г. от 09.00 ч. в ДИПКУ гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 9 стартира специализация на тема „Организация и управление на образованието“.

Специализацията е предназначена за директори, зам. директори и педагогически специалисти, проявяващи интерес към мениджмънта на образователните институции.

Методика на обучението в разновъзрастови групи

ИНТЕРЕСНО, ИНТЕРАКТИВНО, ОБОГАТЯВАЩО. Това е определението на 64-те учители, участващи в обучението, организирано от ДИПКУ- Стара Загора по поръчка на МОН- Дирекция „Квалификация и кариерно развитие”, Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти”, Мярка II „Осигуряване на условия за продължаваща квалификация на педагогически карди по приоритетни направления” на тема "Методика на обучението в разновъзрастови групи" за периода 17-21.07.2017г. с лектори доц. д-р Милена Илиева, д-р Дончо Донев и ас. Венета Узунова.

ВАЖНО!!!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите е основно структурно звено на Тракийски университет Стара Загора, специализирано да квалифицира педагогически специалисти.

По силата на Закона за предучилищна и училищно образование и Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, ДИПКУ е оторизиран като специализирано обслужващо звено на висше училище – Тракийски университет да извършва квалификацията на педагогическите специалисти и провежда процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени /ПКС/.

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите, Стара Загора извършва своята дейност независимо от синдикална, партийна и др. принадлежност на кандидатите за обучение. Условие за участие в квалификационните форми е подаването на индивидуални или групови заявки за обучения и процедури за ПКС.

Освен на качеството на квалификация ние държим на спазването на законовите и поднормативни уредби, условията и сроковете, заложени в тях, което е гаранция за легитимността на издаваните документи.

Нормативните условия и реда за участие в процедурите за придобиване на ПКС можете да намерите тук.

Краткосрочни курсове 2016/2017

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите е основно структурно звено на Тракийски университет Стара Загора, специализирано да квалифицира педагогически специалисти.

По силата на Закона за предучилищна и училищно образование, Глава 11, Раздел III, Чл. 222. (1) и (2) и Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Раздел V чл. 43 ал.2 и Раздел VI, чл. 55 ал 2 и ал.3, ДИПКУ е оторизиран, като специализирано обслужващо звено на висше училище – Тракийски университет да извършва квалификацията на педагогическите специалисти и провежда процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени /ПКС/.

XVII Национален педагогически форум

Уважаеми колеги,

На 22.06.2017 г. от 09.00 ч. в хотел "Мериан Палас" в гр. Стара Загора ще се проведе XVII Национален педагогически форум с международно участие на тема: „Стратегии и партньорства за иновативно образование“, организиран от ДИПКУ при Тракийски университет.

Страници

Карта