Новини

ВАЖНО!!!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите е основно структурно звено на Тракийски университет Стара Загора, специализирано да квалифицира педагогически специалисти.

По силата на Закона за предучилищна и училищно образование и Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, ДИПКУ е оторизиран като специализирано обслужващо звено на висше училище – Тракийски университет да извършва квалификацията на педагогическите специалисти и провежда процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени /ПКС/.

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите, Стара Загора извършва своята дейност независимо от синдикална, партийна и др. принадлежност на кандидатите за обучение. Условие за участие в квалификационните форми е подаването на индивидуални или групови заявки за обучения и процедури за ПКС.

Освен на качеството на квалификация ние държим на спазването на законовите и поднормативни уредби, условията и сроковете, заложени в тях, което е гаранция за легитимността на издаваните документи.

Нормативните условия и реда за участие в процедурите за придобиване на ПКС можете да намерите тук.

Консултативни курсове за ПКС, провеждани от ДИПКУ Стара Загора по места

08.04.2017 - ПГЕЕ "Капитан Петко Войвода", гр. Кърджали:

10.00 ч. - V ПКС;

11.04.2017 - СУ „Христо Ботев“, гр. Нова Загора:

09.00 ч. - V ПКС;

09.00 ч. -  IV ПКС НУП;

12.04.2017 - ДГ "Слънчице", гр. Нова Загора

10.00 ч. - IV ПКС ПУП;

18.04.2017 - Филиал на Тракийски университет Хасково:

9.00 ч. и 13,30 ч. (в зависимост от смените) - V и IV ПКС;

14.05.2017 - СУ "Георги Бенковски", гр. Пазарджик:

10.00 ч. - V ПКС.

Консултативни курсове за IV и V ПКС - Стара Загора

На 25.03.2017 г. от 10.00 ч. в ДИПКУ ул. „Армейска“ 9 гр. Стара Загора ще се проведат консултативни курсове за придобиване на V и IV ПКС. Курсовете са очно–задочни и по новия Закон за предучилищното и училищно образование Ви носят 1 кредит, за което ще получите удостоверение.

Консултативни курсове за IV и V ПКС - Пловдив

На 27.03.2017 г. от 09.30 ч. в ОМГ „Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив ще се проведат консултативни курсове за придобиване на V и IV ПКС. Курсовете са очно–задочни и по новия Закон за предучилищното и училищно образование Ви носят 1 кредит, за което ще получите удостоверение.

XVII Национален педагогически форум

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет - Стара Загора организира:

XVII Национален педагогически форум

с международно участие на тема:

СТРАТЕГИИ И ПАРТНЬОРСТВА ЗА ИНОВАТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Приоритетни направления:

  • Стратегии  за разработване, обмен и прилагане на иновативни практики;

  • Подобряване на качеството на обучение чрез иновативни подходи за учене и преподаване;

  • Партньорства на образователни институции за развитие на ключови компетенции ;

  • Иновативни педагогически модели за подкрепа и личностно развитие.

Краткосрочни курсове 2016/2017

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите е основно структурно звено на Тракийски университет Стара Загора, специализирано да квалифицира педагогически специалисти.

По силата на Закона за предучилищна и училищно образование, Глава 11, Раздел III, Чл. 222. (1) и (2) и Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Раздел V чл. 43 ал.2 и Раздел VI, чл. 55 ал 2 и ал.3, ДИПКУ е оторизиран, като специализирано обслужващо звено на висше училище – Тракийски университет да извършва квалификацията на педагогическите специалисти и провежда процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени /ПКС/.

Група за разширяване на личностовия потенциал

ПСИХОДРАМА ЦЕНТЪР ОРФЕУС

ИНСТИТУТ ЗА ПСИХОТЕРАПИЯ

ЧЛЕН НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПСИХОДРАМА ТРЕНИНГ ОРГАНИЗАЦИИ

e-mail: orpheuspsychodrama@gmail.com

GSM: +359 878 55 78 21 

организира провеждането на Група за разширяване на личностовия потенциал в град Стара Загора 

Карта