Новини

Група за разширяване на личностовия потенциал

ПСИХОДРАМА ЦЕНТЪР ОРФЕУС

ИНСТИТУТ ЗА ПСИХОТЕРАПИЯ

ЧЛЕН НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПСИХОДРАМА ТРЕНИНГ ОРГАНИЗАЦИИ

e-mail: orpheuspsychodrama@gmail.com

GSM: +359 878 55 78 21 

организира провеждането на Група за разширяване на личностовия потенциал в град Стара Загора 

Краткосрочни курсове 2016/2017

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите е основно структурно звено на Тракийски университет Стара Загора, специализирано да квалифицира педагогически специалисти.

По силата на Закона за предучилищна и училищно образование, Глава 11, Раздел III, Чл. 222. (1) и (2) и Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Раздел V чл. 43 ал.2 и Раздел VI, чл. 55 ал 2 и ал.3, ДИПКУ е оторизиран, като специализирано обслужващо звено на висше училище – Тракийски университет да извършва квалификацията на педагогическите специалисти и провежда процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени /ПКС/.

Курс за I ПКС - гр. Пловдив

МАЙСТОРСКИ КЛАС „Иновативни практики в образованието“

Място на провеждане: гр. Пловдив, ОМГ „Акад. Кирил Попов”

Начало: 14.01.2017 г. – 9.30 ч. 

Цена: 230 лв. 

Майсторският клас предвижда пет присъствени еднодневни участия по график през учебната 2016/17 учебна година. 

Успешно приключилите обучението получават Майсторско свидетелство с присъдени 4 квалификационни кредита.

Курс за II ПКС - гр. Пловдив

Курс: Педагогическата диагностика – елемент от емпиричните педагогически изследвания

Цената на участието в курса е 155 лв.

Място на провеждане: гр. Пловдив, ОМГ „Акад. Кирил Попов”

Начало: 14.01.2017 г. – 9.30 ч.

Курсът предвижда три присъствени еднодневни участия по график през учебната 2016/17 учебна година.

Успешно приключилите обучението получават удостоверение с присъдени 2 квалификационни кредита.

Курсът е предназначен за педагогически специалисти, подготвящи се за кандидатстване за процедура за придобиване на Втора ПКС.

Курс "Помощник-възпитатели" - гр. Пловдив

На 14.01.2017 г. от 09.30 ч. в гр. Пловдив ще започне квалификационен курс „Помощник – възпитатели” в детска градина

Курсът ще се провежда в ОМГ „Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив, ул. „Чемшир“ 11.

Завършилите курса получават удостоверение за допълнително обучение „Помощник – възпитател”.

Kурс: "Аспекти на оценяване в процеса на обучение"

На 21.01.2017 г. от 10.00 ч. в ДИПКУ гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 9 ще се проведе краткосрочен курс на тема: „Аспекти на оценяване в процеса на обучение“ с лектор ас. Ангел Славчев.

Хорариум: 8 часа

Цена: 35.00 лв. на човек

Участниците получават удостоверение с 0,5 кредит.

Курс: „Изграждане на педагогически умения за ефективна работа с ученици - билингви“

На 28.01.2017 г. от 10.00 ч. в ДИПКУ гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 9 ще се проведе краткосрочен курс на тема: „Изграждане на педагогически умения за ефективна работа с ученици - билингви“ с лектор д-р Милена Илиева.

Хорариум: 8 часа

Цена: 35.00 лв. на човек

Участниците получават удостоверение с 0,5 кредит.

Майсторски клас „Иновативни практики в образованието“ - гр. Велико Търново

Място на провежданегр. Велико Търново, ОУ „П. Р. Славейков”

Начало: 03.12.2016 г. – 9.30 ч.

Цената за участието в майсторския клас е 230 лв.

Таксата може да бъде платена на една или две вноски по банков път по сметка на ДИПКУ в Уникредит Булбанк АД, IBAN BG69UNCR 76303100 117737, BIC UNCRBGSF, като в платежното нареждане отбележите: трите имена, ЕГН, „Майсторски клас – В. Търново”.

Майсторските класове са интерактивна форма на обучение на учители - новатори за представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики. Те предлагат работа в екип между учители от различни предметни области, изграждащи представите за съвместимост, интегративност, иновативност и конкурентност. Майсторските класове са обект на мащабен иновативен обмен и са съпроводени с различни съпътстващи събития и изяви – конференции, семинари и др.

Професионално-педагогически специализации в гр. Смолян

Уведомяваме Ви, че ДИПКУ при ТрУ, гр. Стара Загора организира професионално-педагогически специализации (ППС) в гр. Смолян на следните теми:

  • "Детско-юношеска и училищна психология" и

  • "Стратегии за иновативен мениджмънт в оразованието".

Обученията ще се провеждат в СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Смолян.

Страници

Карта