Николай Атанасов

Асистент по методика на обучението по история (гражданско образование), д-р по история

e-mail: nikolaiatanasov11@gmail.com

GSM: 088 714 0104

 

Николай Атанасов е доктор по история на България. Научните му интереси са в областта на църковната история, религиозни общности в българските земи и методика на преподаването по история и гражданско образование.