Милена Илиева

Доцент д-р по теория на възпитанието и дидактика (мултикултурна образователна среда)

e-mail: mimiilieva@dipku-sz.net

GSM: 088  714 0377

 

Милена Илиева е доцент по теория на възпитанието и дидактика (мултикултурна образователна среда), доктор по теория на възпитанието и дидактика. Научните й интереси са в областта на мултикултурното образование, приобщаващото образование, малолетните и непълнолетните с противообществени прояви, здравно-образователните и социално-образователните услуги за маргинализирани общности.

 
Води краткосрочни курсове по мултикултурно образование, взаимодействие със семействата, методика на работа в разновъзрастови групи, разработване и управление на проекти, методът на ситуациите в педагогическата практика и умения за презентиране.