Методика на обучението в разновъзрастови групи

ИНТЕРЕСНО, ИНТЕРАКТИВНО, ОБОГАТЯВАЩО. Това е определението на 64-те учители, участващи в обучението, организирано от ДИПКУ- Стара Загора по поръчка на МОН- Дирекция „Квалификация и кариерно развитие”, Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти”, Мярка II „Осигуряване на условия за продължаваща квалификация на педагогически карди по приоритетни направления” на тема "Методика на обучението в разновъзрастови групи" за периода 17-21.07.2017г. с лектори доц. д-р Милена Илиева, д-р Дончо Донев и ас. Венета Узунова.