Майсторски клас - Пловдив

На 10.02.2018 г. от 10.00 ч. в ОМГ „Акад. Кирил Попов", гр. Пловдив стартира Майсторски клас "Иновативни практики в образованието".

Майсторските класове са интерактивна форма на обучение на учители - новатори чрез представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики. Те предлагат работа в екип между учители от различни предметни области, изграждащ представите за съвместимост, интегративност, иновативност и конкурентност. Майсторските класове са обект на мащабен иновативен обмен и са съпроводени с различни съпътстващи събития и изяви – конференции, семинари и др.

Майсторският клас „Иновативни практики в образованието“ е интерактивен начин за обучение, който дава възможност на участниците да придобият умения за организация и провеждане на педагогически изследвания, да усвоят стратегии и техники за прилагане на иновации в образованието, да придобият умения за изследване на влиянието на иновативните подходи и методи върху системата на образованието, да усвоят умения за прилагане на механизми за количествен и качествен анализ на резултатите от педагогическите изследвания, да описват и популяризират добър педагогически опит.

Успешното приключване на Класа ще подпомогне разработването на публикации и иновативни разработки на учителите – новатори. Това ще подпомогне и резултатното кандидатстване на учителите–новатори в процедури за придобиване на първа професионално-квалификационна степен.

Майсторският клас предвижда пет присъствени еднодневни участия по график през учебната 2017/18 учебна година.

Успешното приключилите обучението получават Майсторско свидетелство с присъдени 4 квалификационни кредита.

Цената на участието в майсторския клас е 360 лв. и се внася по банков път в срок до 05.02.2018 г.

Заявление за включване в масйторския клас може да подадете тук.

За повече информация телефон 042/ 633 024 – С. Кирчева – адм. секретар.