МАЙСТОРСКИ КЛАС

Майсторски клас на педагогическите им постижения, споделяне на положителни „Иновативни практики в образованието“

Майсторските класове са интерактивна форма на обучение на учители - новатори чрез представяне н професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики. Те предлагат работа в екип между учители от различни предметни области, изграждащ представите за съвместимост, интегративност, иновативност и конкурентност. Майсторските класове са обект на мащабен иновативен обмен и са съпроводени с различни съпътстващи събития и изяви – конференции, семинари и др.

Майсторският клас „Иновативни практики в образованието“ е интерактивен начин за обучение, който дава възможност на участниците да придобият умения за организация и провеждане на педагогически изследвания, да усвоят стратегии и техники за прилагане на иновации в образованието, да придобият умения за изследване на влиянието на иновативните подходи и методи върху системата на образованието, да усвоят умения за прилагане на механизми за количествен и качествен анализ на резултатите от педагогическите изследвания, да описват и популяризират добър педагогически опит.

Успешното приключване на Класа ще подпомогне разработването на публикации и иновативни разработки на учителите – новатори. Това ще подпомогне и резултатното кандидатстване на учителите – новатори в процедури за придобиване на първа професионално-квалификационна степен.

Майсторският клас предвижда пет присъствени еднодневни участия по график.

Успешното приключилите обучението получават Майсторско свидетелство с присъдени 4 квалификационни кредита.

При заявен интерес класовете можем да провеждаме по места: Пловдив, Бургас, В. Търново, Габрово и др., като към базовата цена на курса се включват и командировъчните разходи на преподавателите.