Курс: Управление на поведението и подкрепяща образователна среда

ДИПКУ при Тракийски университет има удоволствието да ви покани на обучение на тема: „Управление на поведението и подкрепяща образователна среда“ с лектор ас. Вера Тодорова.

Дата: 24.04.2021 (събота)

Час: 10:00 ч.

Начин на обучението: онлайн

Брой кредити: 1

Такса: 55 лв.

Таксата се внася в срок до 20.04.2021 г. по банков път на следната банкова сметка:

Уникредит Булбанк АД, гр. Стара Загора

IBAN–BG69UNCR76303100 1177 37

BIC код на Уникредит Булбанк - UNCRBGSF

ДИПКУ при ТрУ, гр. Стара Загора

В платежното нареждане се вписват трите имена на участника и "Курс № 2579".

Желаещите да получат фактура заявяват това на имейл dipku@trakia-uni.bg, като изпратят данните си.

Регистрация за участие в курса можете да направите тук до 20.04.2021 г.

Анотация: Изграждането на подкрепяща образователна среда в училище е основна задача за всеки педагог, чрез която се подпомага развитието на учениците като автономни и щастливи личности (подкрепяща среда в обучението е различно от подкрепящото образование). Включени са основни принципи на взаимоотношението, които водят до удовлетворяване на базисни психологически потребности, стабилна самооценка и повишаване на мотивацията. Чрез анализ на целите на поведение се достига до промяна в отношението към неприемливото поведение и начините, чрез които то може да бъде променено. Представени са техники, чрез които, в ежедневие силно ориентирано към конкуренция и непрекъснато съревнование, учителят може да изгради общност в класната стая базирана на социално равенство, сътрудничество и автономност. Курсът е практико-приложен. 

Предназначение: Подходящ е за учители от всички нива на средното образование, педагогически съветници, социални работници и други специалисти, работещи с деца.

Регистрираните участници ще получат линк и указание за включване в обучението на посочения в заявката имейл на 23.04.2021 г.