Курс: Използване на облачните технологии с цел по-добра организация на учебния процес

На 14.05.2017 г.09.00 ч. в ДИПКУ гр. Стара Загора ще се проведе курс на тема: „Използване на облачните технологии с цел по-добра организация на учебния процес“.

Желателно е участниците да работят на лични преносими компютри и да имат базови компютърни умения.

Таксата на курса е 35.00 лв. и може да се внесе в касата на ДИПКУ всеки работен ден или по банков път по сметка на ДИПКУ в Уникредит Булбанк АД, IBAN BG69UNCR 76303100 117737, BIC UNCRBGSF, като в платежното нареждане отбележите: трите имена, ЕГН, курс на тема: „Облачни технологии“.

Обучението е с хорариум 8 академични часа. На всеки участник ще се присъди 1 квалификационен кредит.

При заявки за участие в курса изпратете на dipku_sz@abv.bg,  до 10.05.2017 г. следните данни:

трите имена

дата и място на раждане

длъжност

месторабота

завършено висше училище

специалност

образователно-квалификационна степен (магистър/бакалавър)

диплома: серия, № , дата на издаване

Информацията е необходима за издаване на сертификатите.

Справки на телефон: 042/ 633 024 – С. Кирчева.