Конкурс за академична длъжност „асистент“ по „методика на обучението по информационни и STEM технологии“

Тракийски университет обявява конкурс за академична длъжност „асистент“ по „методика на обучението по информационни и STEM технологии“, професионално направление 1.3. Методика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки – един, за нуждите на ДИПКУ

Кандидатите за участие в конкурси подават следните документи в научен отдел на Педагогически Факултет:

  • Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета;

  • Автобиография – европейски образец;

  • Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

  • Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

  • Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

  • Свидетелство за съдимост;

  • Медицинско свидетелство;

Конкурсът е със срок 2 месеца.

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.37 (2899)/15.02.2021 г.

Справки в ДИПКУ,  ул. „Армейска“ № 9, тел.: 042/617452, 0889399903