Дизайн на урока с фокус върху разбирането

Издание: 
DOI: 
10.15547/PF.2015.064

РЕЗЮМЕ

Внимателното планиране на урока е от съществено значение, за да се ръководи обучението на учениците. Когато се избере една урочна единица, то би било добре да се планира по начин, който да фокусира разбирането на учебното съдържание, защото то е от  съществено значение в производителността и  трансфера на знания, задача, която е трудно приложима в рамките на един единствен урок.

Ключови думи: разбиране, урок, планиране, иновация

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Преподаването на чужд език е много сложен и труден процес, който изисква от учителя да вложи всичките си усилия в него, за да се постигнат добри резултати, които да удовлетворяват, както него, така и учениците. Езикът трябва по-скоро да се усвоява отколкото да се учи. Обучаващите  трябва да моделират такава среда на обучение, която да се доближава максимално до естествената среда на общуване.

Отражението на учителя в училище разкрива добре позната истина - учениците не винаги имат дълбоко разбиране на това, което сепреподава въпреки факта, че демонстрират добър успех. Често, преподаването е фокусирано предимно върхуизтегляне на информация от учебници или презентации. Все по-рядко учениците демонстрират по-дълбокоразбиране на учебния материал. Те не са в състояние да дават задоволителни отговори, когато дизайнът на урока не им предоставя ясни цели, които да съпътстват работата им.

За да бъде по-качествено обучението в класната стая, учителите трябва да си зададат следните въпроси: Какво трябва учениците да разберат, в резултат на дейността? Какво ще бъде доказателството, че учащите са на път да постигнат желаните резултати? Как да бъдат подбрани всички дейности и ресурси, за да се гарантира обучение,което  ще постигне желаните резултати?

В процеса на обучение и в стремежа ученицитедобре да вникнат в учебното съдържание, учителите се превръщат в треньори, които подпомагат процеса на учене, а не предават своето разбиране на учебното съдържание „наготово“.

 

СЕДЕМ ОСНОВНИ ПРИНЦИПА НА МОДЕЛА

Рамката на метода  UbDпредлага планиране, процес и структура на урока, които да направляват учебния план, оценка, и инструкция. Негови две основни идеи се съдържат в заглавието:

1) фокусира се върху обучението и оценяването на разбиране и учене,

2) дизайн на урока «отзад-напред».

 1. Обучението  се подобрява, когато учителите мислят целенасочено за планирането на учебното съдържание. Рамката на „Дизайн на урока с фокус върху разбирането“  помага на този процес, без да предлагат строги подходи.

 2. Рамката подпомага фокусирането  върху учебната програма, преподаването, развитието, задълбочаването на ученическото разбиране и трансфер на обучението (т.е., способността за ефективно използване на знания, умения и съдържание).

 3. Разбирането се подразбира, когато учениците самостоятелно разкриват смисъл и участват в процеса на  учене чрез автентична производителност. Шест аспекти  могат да служат като индикатори за разбиране: ученикът може да обясни, интерпретира, прилага знанията, може да смени перспективата си, демонстрира съпричастност и самооценка.

 4. Ефективната учебна програма се планира отзад-напред -  от дългосрочно, желаните резултати чрез процес на проектиране на три етапа : желаните резултати, доказателства, и  учебен план. Този процес помага да се избегнат най-честите проблеми като възприемане на   учебника все едно е  учебна програма, а не като ресурс за дейности, ориентирани към учене, в което няма ясни приоритети и цели.

 5.  Учителите се явяват като треньори на разбирането. Акцентира се върху обучението като процес, а не само преподаване на уроци (като приемем, че това, което се преподава, е научено от учениците); те винаги се стремят към успешното разбиране на  смисъла на обучението и усвояването от учащия.

 6. Редовното преразглеждане на раздели и учебните програми срещу дизайна на стандарти подобрява учебните програми, качество и ефективността им, и осигурява ангажиращи и професионални дискусии.

 7. Рамката на „Дизайн на урока с фокус върху разбирането“ отразява подхода на непрекъснато подобряване на постиженията на учениците и учителя. Резултатите от нашия дизайн на учебния процес показват необходимост от регулиране на учебната програма, както и създаване на  инструкции, така че качеството на ученето на учениците да се подобри.

 

Фиг. 1 „Дизайн на урока с фокус върху разбирането“ – «Страни на разбирането», адаптирано от “UnderstandingbyDesign,” WigginsandMcTighe (1998)

 

МОДЕЛ НА ДИЗАЙН „ОТЗАД - НАПРЕД“ (BACKWARDSAPPROACH)

С какво се характеризира този ПОДХОД?

Много често отваряйки учебника с предстоящия за преподаване урок, учителите си задават въпроса: "Какво да подобря в преподаването на този урок, как да преподам учебния материал така, че да постигна максимално разбиране отстрана на  учениците и как да ги онгажирам в час?"

За да има смисъл от целия учебно-възпитателен процес, обаче, този въпрос трябва да се трансформира в „Какви знания и умения трябва да усвоят учениците?“ 

Ето защо, на първо място в замисъла и дизайна на урока трябва да бъдат очакваните резултати, които ясно са посочени в съществуващите Учебни програми и Държавни образователни стандарти.

Следващият етап при дизайна „отзад- напред“ е да се определи "степента на разбиране", т. е. - какво трябва да осъзнаят учениците и кой е същественият въпрос, чийто отговор те ще достигнат в края на урока. Едва след изясняването на тези основни етапи, се пристъпва към целите на самия урок – какви знания и умения ще усвоят учениците, които ще се осъществят чрез изпълнение на задача, с която да се оценяват не само знанията и уменията им, но и да се направят изводи за развитието на критичното и творческото им мислене.

Дейностите в учебния час са последният завършващ етап от дизайна на урока.

ТРИ ЕТАПА НА ПОДХОДА

Три етапапри планиране на урок «отзад-напред»:

Етап 1: Идентифициране на желаните резултати

Какво трябваучениците да знаят,разбират и са в състояние да направят в края на урока? Какви трайни разбирания са желании като крайни цели?

В този етапсе определят целите, разглеждат се установените стандарти за съдържанието в съответния учебен предмет (Държавни образователни стандарти), както и съответната учебна програма, Учителите правят избор кое е важнотос цел да бъде адаптирано в полза на учениците. Този първи етап е процес на проектиране на урока и изясняване на приоритетите.

Етап 2: Определете приемливо доказателство

Как ще разберем дали учениците са постигнали желаните резултати? Какво щебъде доказателството, че учениците са  разбрали учебното съдържание?

Дизайнът предполага, определяне на метод или средство, които доказват, че желаният резултат е постигнат, чрез обхващане в поредица от учебни дейности. Този подход насърчава учителите първо да "мислят като оценители", преди да се разработи специфична поредица от уроци, и по този начин да се определи дали ученицитеса постигнали желаните разбирания.

Когато се говори за доказателства на желаните резултати, се има предвид доказателствата, събрани чрез различни формални и неформални оценки по време наобучение или курс. Това не са само тестовете в края на раздел, а по-скоро, викторини,изходни билети, задачи за изпълнение и проекти,наблюдения и диалози, както и ученическа самооценки, които се  събират с течение на времето.

Етап 3: План за обучение и даване на инструкции

След като ясно са определени желаните резултати и подходящите доказателства за разбиране, идва третият етап  - планиране на най-подходящите инструкции и дейности  към урока. Няколко ключови въпроси трябва да бъдат разгледани на този етап от дизайна: От какви знания (факти, концепции, принципи) иумения (процеси, процедури, стратегии) учениците ще се нуждаят, за да бъде ефективно разбирането на учебното съдържание и да постигнат желаните резултати? Какви дейности ще осигурят на ученицитенеобходимите знания и умения? Какво ще трябва да бъде научено и упражнено, как е най-добре да се учи, за да се постигнат целите? Какви материали и ресурси са най-подходящи за изпълнение на тези цели?

Трябва да се има предвид, че спецификата на инструкциите, които дава учителя към своите ученици, планирането, изборът на методи, последователността на уроците, и ресурсните материали, могат да бъдат успешни само след като се идентифициратжеланите резултати съссредствата заоценяване.

Преподаването е средство за постигане на целта.Наличието на ясна цел помага да се съсредоточипланирането и насочва дейностите в класната стая.

 

ТРАЙНОСТ НА РАЗБИРАНЕТО

Когато се заговори за трайност на разбирането на учебния материал, се има предвид следното:

 • Прилагане на  знанията в различни ситуации;

 • Самопознаванев процеса на обучение;

 • Самостоятелно намиране на пътища за решаване на проблеми;

 • Трайност на знанията за цял живот;

 • Трансфер на знания от един контекст в друг, възприемане на различни гледни точки;

 • Способност да се разкрие основното съдържание;

 • Системен оглед на процеса на учене.

Разбирането на учебния материал е трайно и успешно, когато учениците:

 • са заинтригувани и ентусиазирани в класната стая;

 • могат да обясняват със собствени думи;

 • могат да задават допълнителни въпроси, свързани с темата;

 • могат да прилагат знанията извън класната стая, в реални ситуации;

 • могат да дават обратна връзка за работата на връстници си.

Фиг. 2 Етапи на планиране „отзад-напред“, адаптирано от Wiggins, G., &McTighe, J. (2005). The UnderstandingbyDesign, Expanded 2ndedition

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обучението с цел разбиране на учебния материал, изисква на учениците да се дават много възможности да правят заключения и обобщения за себе си (с подкрепата на учителите). Разбирането  не може просто да бъде предоставено на готово от учителя, а обучаемите имат активно участие в неговото конструиране.На учащите се дават възможностида прилагат наученото в нови ситуации, да получават навременна обратна връзка заизпълнението на задачите, с цел да им се помогне да подобрят качеството на образованието си.По този начин, ролята на учителя се променя в посредники треньор, който дава активна,обратна връзка и съвети за това, как ефективно да се използваучебното съдържние.

 

ЛИТЕРАТУРА

 1. Tomlinson, C., &McTighe, J. (2006). Integrating differentiated instruction and Understanding by Design: Connecting content and kids. Alexandria, VA: ASCD.
 2. Wiggins, G., &McTighe, J. (2005). The Understanding by Design, Expanded 2nd edition
 3. Wiggins, G., &McTighe, J. (1998). The Understanding by Design guide to creating high-quality units. Alexandria, VA: ASCD.

 

Доц. д-р Снежана Консулова
Инженерно Педагогически Факултет Сливен – ТУ София
е-mail;snejanakonsulova@yahoo.com
 
Владимира Тенева
Докторант по Теория на възпитанието и дидактиката в Инженерно Педагогически Факултет Сливен – ТУ София
е-mail : vltcholakova@abv.bg

 

Метод UbD (Understanding by Design)

ABSTRACT

Careful lessons planning is extremely important when leading the process of learning in the classroom. When a planned lesson is being selected it is good to do that in a way that would focus on selection of the educational content because it is very important to the performance and transfer of knowledge- a tasks which is difficult to implement in the duration of a single lesson

Keywords: understanding, lesson, planning, innovation

 

SnejanaKonsulova
Faculty of Engineering and Pedagogy Sliven – Technical University Sofia
е-mail: snejanakonsulova@yahoo.com
 
VladimiraTeneva
Faculty of Engineering and Pedagogy Sliven – Technical University Sofia
е-mail: vltcholakova@abv.bg