Галя Кожухарова

Проф. д-р по методика на обучението по математика

Заемана длъжност: Директор на ДИПКУ

e-mail: galya.kozhuharova@trakia-uni.bg

GSM: 088 939 9903

тел.: 042/ 617 442

 

Има над 70 публикации в областите: Методика на обучението по математика, квалификация на учители по математика, приложение на информационните технологии в образованието, изследователската дейност на учителите и др.

Научни интереси: математика, обучение на ученици, квалификация на учители, интеграция на знанията в природните науки,  обучение на възрастни, формиране на компетентности в обучението.

Лекционни курсове

  1. Лекционен курс „Методика на обучението по математика“ ;
  2. Лекционен курс „Електронии образователни ресурси в образованието”;
  3. Лекционен курс „Методология и методи на педагогическите изследвания”;
  4. Лекционен курс „Разработване и управление на проекти”;
  5. Лекционен курс  „ Мниджмънт на ученическия клас”;
  6. Лекционни курсове в СДК и в професионално-педагогически специализации
  7. Краткосрочни квалификационни курсове от областта на обучението по математика и приложението на информационните технологии  в обучението

Публикации (последните пет години)

I. Книги

1. Кожухарова, Г., Хр.Лесов. Параметрични уравнения, ТрУ, ДИПКУ, Ст.Загора, 2011

2. Кожухарова, Г. Електронно помагало за учители по математика за внедряване на мултимедийни уроци. Национален образователен портал. http://resursi.e-edu.bg   /zmon/action/goToGrades?sesskey=   

II. Учебници и учебни помагала  

3. Додунеков, Ст., Г. Кожухарова и др. Математика за 8. клас.ид. Регалия 6, 2009 г.

III. Годишници, списания, бюлетини, сборници от конференции и др.

4. Kozhuharova G. Development of Technology for Teacher Training in Mathematics and Natural Sciences Based on European Best Practices. Trakia Journl of Sciences. Volume 9, Number 4, 2011, ( pp 92 - 96)

5. Кожухарова Г., Д. Иванова, Компетенциите по природни науки – добри практики в Стара Загора, сп. „Наука”, бр.5, 2011

6. Кожухарова Г., Д. Иванова. Възможности на  CLASSMATE PC за ефективен мениджмънт в класната стая. Национална конференция с международно участие “ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 2011” 30.09.- 02.10.2011 г., ИПФ, Сливен

7. Кожухарова Г., Електронни образователни ресурси в обучението по математика.  Национална конференция с международно участие “ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 2011” 30.09.- 02.10.2011 г., ИПФ, Сливен

8. Кожухарова Г., Обмен на европейски практики за създаване на програми за квалификация на учители по математика и природни науки, сб. XII Национален педагогичеси форум с международно участие Образователни стратегии, иновации и модели, Тракийски университет, ДИПКУ, Стара Загора, 2011

9. Кожухарова Г., Създаване на технология за квалификация на учители по математика и природни науки на базата на добри европейски практики, сб. Международна научно-практическа конференция “Ключови компетенции в образованието – стратегии и практики”, ТрУ, ДИПКУ,  Стара Загора, 2011

10. Кожухарова Г. М, Д. И. Брънекова. Создание информационно-образовательной среды для повышения квалификации учетелей математики в сфере применения ИТ в образовательном процессе. журнал научных публикаций ДИСКУССИЯ, бр. 5. май 2010

11. Kozhuharova G, A. Slavchev, M.a Slavova.  EUROPEAN KEY COMPETENCES IN THE TEACHING OF MATHEMATICS AND SCIENCES. Trakia Journal of Sciences. Volume 8. Supplement 3.2010.p.338-341

12. Stoykova, Zh , K. Mutafcheva, V. Sharlanova, G. Kozhuharova. Contemporary Status of Adlerian Theory and Practice in Bulgaria In: 25th International Congress of Individual Psychology. Vienna 14-18 July , 2011,p. 139

13. Кожухарова Г. А. Славчев, М. Славова. Формиране на ключови компетентности чрез обучението по природни науки и математика, в е-сборник XI Национален педагогичеси форум с международно участие Българското училище в контекста на европейските образователни приоритети”, ТрУ, ДИПКУ, Стара Загора, 2010

14. Кожухарова. Г., А. Славчев, М. Славова. Интегриране на учебното съдържание по математика и природни науки в пети клас, сб. Синергетика и рефлексия в обучението по математика, ПУ „П.Хилендарски”. 2010 (177-185)

15. Кожухарова, Г. - Учените в индустрията и в академията (Стара Загора) сп.Наука, 5/22, 2010г.

16. Кожухарова, Г. Обмен на добри педагогически практики в Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет, Стара Загора, България сб. Образование и культура в современном мире (теория и практика). Москва.2010

17. Кожухарова Г., П. Петров, Д. Иванова Квалификацията на учителите за използване на информационни технологии в образованието, сб. "Образователни технологии2009”, ТУ - София, ИПФ- Сливен, 2009

18. Кожухарова, Г. „Петдесет години по-късно. Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите днес”, в сб.Непрекъснатото образование-предизвикателство пред съвременния човек”, изд.Тракийски университет, ДИПКУ, 2009

19. Кожухарова, Г., М. Славова. Звездната нощ на учените 2009 в Стара Загора, Ямбол, Хасково и Димитровград. сп. Наука, бр. 5, 2009.  

IV. Дискусии (с отпечатани тези в рефериран сборник)

20. Галя Кожухарова, Силвия Кънчева, Снежинка Матакиева. Дискусия "Формиране на ключови компетентности по математика, информатика и информационни технологии". .сб. Математика и математическо образование. СМБ.2011. с.142-143

V. Книги под редакция и сборници, съставителство

1. сб. Педагогически форум 2009, ДИПКУ, Стара Загора

2. сб. Педагогически форум 2010, ДИПКУ, Стара Загора

3. сб. Педагогически форум 2011, ДИПКУ, Стара Загора

4. сб. „Ключови компетенции в образованието – стратегии и практики”, Международна научно-практическа конференция, 2011, Стара Загора

5. сб. Единни в многообразието (учебно помагало за работа в мултикултурна образователна средал Тракийски университет, ДИПКУ, Стара Загорал 2011

6. сб. Педагогически форум 2012, ДИПКУ, Стара Загора

VI. Доклад на работна група по проект

Делчева, Т., Г. Кожухарова, Ж. Атанасова, Д. Брънекова, М. Делчев, В. Шарланова, А. Славчев. Доклад на работна група „Обучение и квалификация на възрастни“ по проект ICT-4-LLL, реф. No: 167225-LLP-1-2009-1-BG-KA1-KA1ECETA, С., 2010.

Участие в проекти (последните три години)

А. Международни проекти

А.1. KeyTTT – Формиране на ключови компетенции в обучението по природни науки и математика. Проект по 7РП, програма „Коменски”, 2010 -2011 – ръководител на проекта

A.2ICT4LLL – Създаване на план за ИКТ подкрепа на УЦЖ  , Реф. No: 167225-LLP-1-2009-1-BG-KA1-KA1ECETA, 2010, основен бенифициент МОМН – координатор за ДИПКУ като партньор

A.3. IN-Close – Иновации: нови компетенции и водещи възможности за устойчивост и стабилност(Innovations: New Competence and Leading Opportunities for Sustainability and Endurance). Европейска Нощ на учените 2012, финансиран по 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и технологично развитие (партньор)

A.4. RECSES - “Учените и химията в подкрепа на икономиката и обществото”, Европейска Нощ на учените 2011, финансиран по 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и технологично развитие (партньор)

A.5. REACT – “Учените в индустрията и Академията за развитието на технологиите”, Европейска Нощ на учените 2010, финансиран по 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и технологично развитие (партньор)

A.6. STARNIGHT - Астрономията и предизвикателствата на новите технологии”, Нощ на учените 2009, финансиран по 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и технологично развитие (партньор)

Б.Национални проекти

Б.1.  “На открито”, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОМН, Конкурсна процедура 33.5-2009, Програма 4 - подпомагане процеса на превръщане на културното многообразие в източник и фактор на взаимно опознаване и развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство, 2010 – 2011 - ръководител на проекта

Б.2 . “Единни в многообразието”, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОМН, Конкурсна процедура 33.5-2009, Програма 3 – Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства, 2010 – 2011  - ръководител

Б.3. „Повече заедно – Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в Община Габрово”, Договор № Д01-245.02.11.2011, 2011 – 2013 – координатор за обученията

Б.5. „Да дадем шанс на учениците със СОП за качествено образование, за пълноценно умствено, физическо и психическо развитие”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз,  договор BG051PO001-4.1.04-0100, 2012.

Б.6. Детски терапевтичен център „Къщата на децата“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, договор BG051PO001-4.1.04-0003, 2012.

Б.7. „Различни етноси – едно училище”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, договор BG051PO001-4.1.03-0063, 2012.

В. Университетски проекти

В.1. Финансиране издаването на електронно списание „Педагогически форум“, Стара Загора, 2012 – 2013 - ръководител

В.2. Създаване на електронни учебни курсове за квалификация на учители в ДИПКУ при Тракийски университет, Стара Загора, 2011 – 2012 - ръководител

В.3.  Създаване на иновационен модел за квалификация на учители в ДИПКУ при Тракийски университет, Стара Загора, 2009 – 2011 - ръководител