EMPAQT

EMPAQT - Empathic and Supportive Teachers Key to Quality and Efficiency in Education

Съпричастните и подкрепящи учители - ключов фактор и ефективност в образованието

564547-EPP-2005-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD

Период на проекта: 2015-2018

 

Проект ЕМАКТ цели създаването на иновативна програма за тренинг/специализация на учители работещи в училищата и да допринесе за въвеждането на приобщаващи педагогически практики като основен подход при борбата с ранното напускане на училище.

Реализирането на проекта се очаква да окаже влияние върху:

 • повишаване на мотивацията за учене,

 • начално кариерно ориентиране,

 • намаляване на риска от преждевременно отпадане от училище на ученици,

 • подобряване на професионални квалификации на учителите.

Проектът ще създаде обучителна програма за учители, която да подобри уменията им да разпознават и да се справят с конкретни проблеми и ситуации, в които попадат учениците в риск от ранно напускане на училище и тези в риск от социална изолация, щеподпомогне уменията на учителите да подкрепят личностното развитие на учениците.

Партньорите по проект EMPAQT използват подходи с фокусиране върху хората. От една страна проектът адресира потребностите на учителите като професионалисти, които се нуждаят от педагогическа подкрепа за подобряване уменията им при създаване на положителна и подкрепяща среда и за увеличаване на устойчивостта у учениците при преминаване през различни житейски премеждия. От друга страна проектът е и за младежите в неравностойно положение, които се нуждаят от подкрепа и напътствие за изграждане на положителна представа за себе си, поставяне на реалистични цели и за изграждане на стратегии за постигане на благосъстояние, чрез образование и професионална реализация.

Партньори по проекта са:

 • Тракийски университет - Стара Загора

 • Център за творчесвко обучение - София

 • Регионално управление на образованието - Силистра

 • The Institute of Education Sciences (IES) - Румъния

 • Muğla Provincial Directorate for National Education - Турция

 • Maltepe University Research - Турция

 • University of Malta - Малта

 • AFP Patronato San Vincenzo - Италия