Димитрина Брънекова

Доц. д-р Димитрина Брънекова

Доц. д-р по методика на обучението по информатика и информационни технологии

Председател на общото събрание на ДИПКУ

e-mail: dbranekova@uni-sz.bg, branekovadi@abv.bg

GSM: 0887144353

 

Публикации в областите: Методика на обучението по информатика и информационни технологии, квалификация на учители по информатика и информационни технологии, приложение на информационните технологии в образованието, електронно обучение, информационни технологии в обучението на деца и ученици със специални образователни потребности

Заемана длъжност: Доцент, Ръководител катедра "Хуманитарни дисциплини"

Научни интереси: Информатика и информационни технологии, обучение на възрастни, формиране на информационно-комуникационни компетентности, електронни форми на дистанционно обучение

Лекционни курсове

 1. Лекционен курс „ИКТ в образованието“ в ОКС "Бакалавър", специалности ПНУП и НУПЧЕ в Педагогически факултет при Тракийски университет
 2. Лекционен курс „Методика на обучението по информационни технологии“ в магистърска програма в Педагогически факултет при Тракийски университет
 3. Лекционен курс "Информационни технологии, електронна достъпност и интернет зависимост" магистърска програма в Педагогически факултет при Тракийски университет
 4. Лекционен курс "ИКТ в специалното образование", специалност "Специална педагогика", 4 курс, Педагогически факултет при Тракийски университет
 5. Лекционен курс "Високотехнологични помощни средства при обучението на деца и ученици със СОП", специалност "Специална педагогика" 2 курс, Педагогически факултет при Тракийски университет
 6. Лекционен курс "Електронна достъпност и интернет зависимост"", специалност "Специална педагогика" и НУПЧЕ, 2 курс, Педагогически факултет при Тракийски университет
 7. Лекционни курсове в СДК и в професионално-педагогически специализации в учебните дисциплини:

  5.1. Обща методика. Методически аспекти на ОИИТ

  5.2. Обща методика. Методически аспекти на ОИТ в началното училище

  5.3. Компютърни системи и операционни среди

  5.4. Методика и теория на ОИТ – I, II и III част (текстообработка, електронни таблици, компютърни презентации, мрежи, уеб-дизайн)

 8.  Краткосрочни квалификационни курсове от областта на информационните технологии и приложението им в обучението по различни дисциплини

Публикации (от последните пет години)

Автореферат на тема:

"Информационно-образователна среда за компютърно обучение в квалификацията на учителите", ВАК, София, 2008.

А. Монография

А.1. Брънекова, Д. (2010) Обучението по информационни технологии в квалификацията на учителите. Тракийски университет, изд. Алфамаркет, Ст. Загора, ISBN  978-954-9483-23-9,  147 стр

Б. Учебници и учебни помагала

Б.1. Брънекова, Д. (2010) Учебни материали за квалификационните форми по информационни технологии. изд. Тракийски университет, Стара Загора, ISBN  978-954-9443-35-6, 112 стр.

В. Публикации в специализирани научни издания

В.1. Branekova D. (2010) Information-communicativecompetencyinteachersqualification, In: Trakia Journal of Sciences, Vol. 8, Supplement 3, ISSN 1313-7069,  p. 369 - 372

В.2. Yankova Zh., D. Branekova. (2010) Possibilitiesforapplication of the informational technologies with the training of children and students with special educational demands.In: Trakia Journal of Sciences, Vol. 8, Supplement 3, ISSN 1313-7069,  p. 283 - 285

В.3. Кожухарова Г., Д. Бранекова. (2010) Создание информационно - образовательной средьі для повьішения квалификации учителей математики в сфере применения ИТ в образовательном процессе. В: Журнал научньіх публикации “Дискусия”  по материалам международной заочной конференции “Современная картина научньіх исследований”, Россия, г. Екатеринбург, No 5, ISSN 2077-7639, с. 103 107

В.4. Branekova D.  (2011) ICT and E-Learning in Teacher Training, In: Trakia Journal of Sciences, Vol. 9, ISSN 1313-7069, p. 97 – 101

В.5. Брънекова, Д. (2012) Подготовка на учителите за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен по информатика и информационни технологии. В: сп. «Математика и информатика», кн.4, ISSN 1310-2230,с. 328 – 337.

B.6. Брънекова, Д. (2013) Следдипломно обучение на учители в дигитална образователна среда. В: ел. списание „Педагогически форум“, бр.1, ISSN 314 – 7986 

В.7. Брънекова, Д(2014) 55 години квалификация на учителите в Стара Загора. В: ел. списание „Педагогически форум“, бр.2, ISSN 314 – 7986 

Г. Публикации в сборници от научни форуми

Г.1. Брънекова, Д. (2009) Обучение на учители в специализации по информатика и информационни технологии в ДИПКУ, Стара Загора.В: Сборник с доклади от Десети юбилеен педагогически форум “Непрекъснатото образование – предизвикателство към съвременния човек”, изд. Тракийски университет, Ст. Загора,  с. 61 – 65

Г.2. Branekova D. (2009) Active methods of learning in teachers’ qualification. In: The 5th International Balkan Education and Science Congress, Odrin, Turkey, vol. 1, p. 103 – 105 

Г.3. Брънекова Д. (2010) Методически решения за използване на интерактивните възможности на компютърната  презентация в урока В: Електронно издание от XI нац. пед форум “Бълг. училище в контекста на Европейските образователни приоритети ISBN 978-954-691-068-4 

Г.4. Брънекова Д. (2010) Квалификация на учителите за приложение на информационните технологии при обучението на деца и ученици със специални образователни потребности. В: Сборник от Юбилейна научна конференция на СУ «Климент Охридски» - ФНПП «100 години от рождението на проф. Д. Денев», ИК «Феномен», С., ISBN 978-954-549-094-1, с. 239 – 243

Г.5. Брънекова Д. (2011) Електронните учебни курсове в образователната среда за следдипломна квалификация на учителите. В: Сборник с научни статии „Педагогическата среда в университетското пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист”, АПСС, изд. ЕКС-ПРЕС, ISBN 978-954-490-245-2, т. 2, стр. 104 – 109

Г.6. Брънекова, Д. (2013) Web 2.0 инструменти в обучението по информационни технологии. В: Електронно издание на сборник с доклади от международна конференция „Иновации, предизвикателства и тенденции в постмодерното образование“, Стара Загора, ISBN 978-954-314-076-3

Д. Доклад на работна група по проект

Д.1. Делчева, Т., Г. Кожухарова, Ж. Атанасова, Д. Брънекова, М. Делчев, В. Шарланова, А. Славчев (2010) Доклад на работна група „Обучение и квалификация на възрастни“ по проект ICT-4-LLL, реф. No: 167225-LLP-1-2009-1-BG-KA1-KA1ECETA, София

Участие в проекти (от последните пет години)

А. Международни проекти

А.1. KeyTTTФормиране на ключови компетенции в обучението по природни науки и математика. Проект по 7РП, програма „Коменски”, 2010 -2011

Б. Национални проекти

Б.1. ICT4LLLСъздаване на план за ИКТ подкрепа на УЦЖ - основен бенифициент МОМН, Реф. No: 167225-LLP-1-2009-1-BG-KA1-KA1ECETA, 2010

Б.2. „Да научим! Пилотно въвеждане на обучението за развитие във формалното българско образование”. Проектът се реализира от 01.01.2010 г до 31.12.2012 г., Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по тематична програма Non-State Actors and Local Authorities in Development, Бюджетни линии 21.03.01 и 21.03.02; EuropeAid/127765/C/ACT/Multi. Номер на договор: 2009/202-172

Б.3. „Да дадем шанс на учениците със СОП за качествено образование, за пълноценно умствено, физическо и психическо развитие”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз,  договор BG051PO001-4.1.04-0100, 2012.

Б.4. Детски терапевтичен център „Къщата на децата“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, договор BG051PO001-4.1.04-0003, 2012.

Б.5. „Различни етноси – едно училище”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, договор BG051PO001-4.1.03-0063, 2012.

В. Университетски проекти

В.1. Финансиране издаването на електронно списание „Педагогически форум“, Стара Загора, 2012 – 2013 (ръководител доц. д-р Г. Кожухарова)

В.2. Създаване на електронни учебни курсове за квалификация на учители в ДИПКУ при Тракийски университет, Стара Загора, 2011 – 2012 (ръководител доц. д-р Г. Кожухарова)

В.3. Създаване и апробиране на методика за оценяване необходимостта от понощни средства и технологии при деца и ученици със СОП, Стара Загора, 2010 - 2011(ръководител доц. д-р Ж. Атанасова)

В.4. Създаване на иновационен модел за квалификация на учители в ДИПКУ при Тракийски университет, Стара Загора, 2009 – 2011 (ръководител доц. д-р Г. Кожухарова)

В.5. Честване на 50 години квалификация на учители в ДИПКУ при Тракийски университет – Стара Загора, 2009 (ръководител гл.ас. д-р Д. Брънекова)

В.6. Организация и провеждане на международна конференция на тема: «Образователни политики, стратегии и практики за развитие на ключови компетентности», Стара Загора, 2011 (ръководител гл.ас.д-р Д. Брънекова)

Участие във научни форуми и конференции (от последните пет години)

 1. Участие в Юбилейна научна конференция с международно участие „Качество, иновации, мобилност – европейски измерения на науката в Тракийски университет“, 2010.  
 2. Участие в научен семинар „Научните изследвания в Тракийски университет и предизвикателствата на европейското образователно и научно пространство“ 19.05.2008 
 3. Участие в Десети юбилеен педагогически форум “Непрекъснатото образование – предизвикателство към съвременния човек”, Тракийски университет - ДИПКУ, Ст. Загора, 2009 
 4. Участие в Балкански международен конгрес по образование и наука - The 5th International Balkan Education and Science Congress, Odrin, Turkey, 2009 
 5. Участие в Юбилеен педагогически форум „Непрекъснатото образование – предизвикателство пред съвременния човек“, поветен на 50 години от създаване на ДИПКУ при Тракийски университет, 2009. 
 6. Участие в научен семинар „Проектната дейност в Тракийски университет в навечерието на 35 години висше образование в Стара Загора“ 20.05.2009
 7. Участие в Нощ на учените. Астрономия и нови технологии– ДИПКУ при Тракийски университет, 25.09.2009
 8. Участие в събитията на Европейска нощ на учените. Индустрия – академия” -  ДИПКУ при Тракийски университет, 24.09.2010
 9. Участие в XI национален педагогически форум с международно участие „Българското училище в контекста на Европейските образователни приоритети“, поветен на 15 години Тракийски университет, 2010. 
 10. Участие в Международна научно-практическа конференция „Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист“, организирана от Асоциацията на професорите от славянските страни, 2011
 11. Участие в Международна научно-практическа конференция „Ключовите компетенции в образованието – стратегии и практики“, ДИПКУ при Тракийски университет, 22 – 24.09.2011
 12. Участие в XIII национален педагогически форум с международно участие „Иновации в класната стая“,  2012. 
 13. Участие в Европейска нощ на учените 2012 Innovations: New Competence and Leading Opportunities for Sustainability and Endurance – ДИПКУ при Тракийски университет, 28.09.2012.