Даниела Кожухарова

Доцент по Методика на обучението по информатика и информационни технологии

e-mail: daniela.kozhuharova@gmail.com

GSM: 088 714 4158

тел.: 042/ 617 450

 

Даниела Кожухарова е инженер по комуникации с магистърска степен по бизнес информатика; доктор по педагогика - теория на възпитанието и дидактика. Тема на дисертационното изследване: "Информационни и комуникационни технологии в мениджмънта на класа"

Научните й интереси са в областта на ефективното използване на информационните и комуникационни технологии в образованието.

Води краткосрочни квалификационни курсове по Облачните технологии в помощ на учителя, Компютърно моделиране, Дигитални технологии в образованието, ИКТ и мениджмънт на ученическия клас, Програмни продукти за работа с мултимедия, Електронни ресурси в образованието, Компютърна графика, Текстообработка, Електронни таблици и др.