АНКЕТА по проект EMPAQT

Уважаеми колеги,

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет, Стара Загора е бенефициент по проект „Учители с емпатия и подкрепа - ключ към качество и ефективност в образованието (EMPAQT)» PROJECT NUMBER – 564547-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD. Това е международен проект по програма „Еразъм +”, която има за цел подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта. Проектът е спечелен по трета ключова дейност на програма „Еразъм +”: „Подкрепа за реформиране на политиките”, която има за цел да улесни модернизацията на системите за образование и обучение чрез изграждане на политическо сътрудничество между държавите-членки. Партньори по проекта са университети, РИО и неправителствени организации от Турция, Италия, Румъния и Малта.

Проектът EMPAQT има за основна цел да допринесе за създаването на всеобхватна учебна среда, в която учениците са равни помежду си и тези, които имат по-специални нужди, могат да получат подкрепа, от която се нуждаят, за да успеят и да се чувстват уважавани и ценени.

Част от дейностите по проекта са свързани с проучване на мнението на учители и ученици:

  • Проучване сред учителите в партньорските страни, за да се определят методологичните нужди от усвояване на комуникативни умения и практически насоки по управление на многообразието в класната стая, както и превенция на ранно напускане на училище;

  • Проучвания сред ученици с разнообразен произход, за да се определи нивото на доверие в различните представители на училищната институция и готовността за комуникация относно лични проблеми и предизвикателства, които те срещат;

За целта са разработени въпросници, които са преведени на български език и са редактирани. Въпросниците могат да бъдат попълнени на следните линкове:

Линк за ученици: http://goo.gl/forms/4VQZOChklm

Линк за учители: http://goo.gl/forms/FajzTiHkwo

Тъй като за целите на изследването е добре да осигурим попълване на въпросниците в различни населени места - за да видим дали ще се очертаят някакви регионални разлики, молим за Вашето съдействие за попълване на въпросниците от колеги учители и ученици 6-9 клас.

При необходимост можете да ползвате следните насоки:

Насоки за попълване на въпросника за ученици

Насоки за попълване на въпросника за учители

Учителите, участници в анкетата ще имат възможност да участват в дейностите по проекта – кръгли маси, конференции, квалификационни курсове и др.

 

Моля за вашето съдействие за разпространението на тази информация и попълването на анкетите.

 

С уважение!

проф. д-р Галя Кожухарова

Директор на ДИПКУ

Тракийски университет - Стара Загора