Ангел Славчев

ас. Ангел Славчев

Асистент по методика на обучението по физика

e-mail: angel_sl@abv.bg

GSM: 088 716 0558

тел.: 042/ 617 440

 

Има над 20 публикации в областите: Методика на обучението по физика, квалификация на учители по природни науки, приложение на информационните технологии в образованието, тестове за подготовка за явяване на кандидат-гимназиални изпити

Научни интереси: Методика на обучението по природни науки, обучение на възрастни, електронни форми на обучение

Лекционни курсове

1.     Лекционни курсове в СДК и в професионално-педагогически специализации в учебните дисциплини:

1.1.Методика на обучението по Човекът и природата

1.2. Електронни курсове и електронни тестове за обучение

1.3. Методика на педагогическите изследвания

2.     Краткосрочни квалификационни курсове от областта на формиране на умения за действия при бедствия и аварии, работа с микрокомпютърна лаборатория

Публикации (от последните три години)

1.     Електронно помагало за учители по “Човекът и природата” – Национален образователен портал - http://resursi.e-edu.bg/zmon/action/goToGrades?sesskey=

А. Публикации в специализирани научни издания

1.     Кожухарова, Г., А. Славчев, М. Славова    Европейските ключови компетентности в обучението по природо-математическите дисциплини - Trakia Journal of Sciences, V. 8, 2010

Б. Публикации в сборници от научни форуми

1.     Славчев, А.   Свързване на обучението по учебния предмет «Човекът и природата» - 5 – 6 клас с ежедневната практика на учениците. /В: Сборник с резюмета от Национален семинар на тема «Астрономията и природните науки», Ямбол, 2009, с. 10 – 11.

2.     Славчев, А., М. Славова   Учебният предмет “Човекът и природата” – модулен или интегрален принцип на изграждане на учебното съдържание. /В: Сборник доклади от 5-и Балкански конгрес по образованието, Одрин, 2009, с. 44 - 45.

3.     Кожухарова, Г., А. Славчев, М. Славова    Формиране на ключови компетентности чрез обучението по природни науки и математика – XI НПФ “Българското училище в контекста на Европейските образователни приоритети” , Стара Загора, 2010

4.     Кожухарова, Г., А. Славчев, М. Славова     Интегриране на учебното съдържание по математика и природни науки в пети клас – Юбилейна международна конференция, посветена на 60 г. на проф. Сава Гроздев “Синергетика и рефлексия в обучението по математика” – Бачиново, 2010

5.     Славова, М., А. Славчев   Обучение по природни науки с използване на електронни ресурси и компютъризираната лаборатория на Fourie – Международна научно-практическа конференция “Ключовите компетенции в образованието – стратегии и практики, Стара Загора, 2011

6.     Славчев, А., М. Славова   Проблеми на подготовката и квалификацията на учителите, преподаващи предметите от КОО „Природни науки и екология” ХІІ НПФ “Образователни стратегии, иновации и модели”, Стара Загора, 2011

В. Доклад на работна група по проект

Д.1. Делчева, Т., Г. Кожухарова, Ж. Атанасова, Д. Брънекова, М. Делчев, В. Шарланова, А. Славчев. Доклад на работна група „Обучение и квалификация на възрастни“ по проект ICT-4-LLL, реф. No: 167225-LLP-1-2009-1-BG-KA1-KA1ECETA, С., 2010.

Участие в проекти (от последните три години)

А. Международни проекти

А.1. KeyTTT  Формиране на ключови компетенции в обучението по природни науки и математика. Проект по 7РП, програма „Коменски”, 2010 -2011

Б. Национални проекти

Б.1. ICT4LLL  Създаване на план за ИКТ подкрепа на УЦЖ - основен бенифициент МОМН, Реф. No: 167225-LLP-1-2009-1-BG-KA1-KA1ECETA, 2010

В. Университетски проекти

В.1. Финансиране издаването на електронно списание „Педагогически форум“, Стара Загора, 2012 – 2013 (ръководител доц. д-р Г. Кожухарова)

В.2. Създаване на електронни учебни курсове за квалификация на учители в ДИПКУ при Тракийски университет, Стара Загора, 2011 – 2012 (ръководител доц. д-р Г. Кожухарова)

В.3. Създаване на иновационен модел за квалификация на учители в ДИПКУ при Тракийски университет, Стара Загора, 2009 – 2011 (ръководител доц. д-р Г. Кожухарова)

Участие във научни форуми и конференции (от последните три години)

1.     Участие в Юбилейна научна конференция с международно участие „Качество, иновации, мобилност – европейски измерения на науката в Тракийски университет“, 2010.  

2.     Участие в Десети юбилеен педагогически форум “Непрекъснатото образование – предизвикателство към съвременния човек”, Тракийски университет - ДИПКУ, Ст. Загора, 2009 

3.     Участие в Балкански международен конгрес по образование и наука - The 5th International Balkan Education and Science Congress, Odrin, Turkey, 2009 

4.     Участие в Юбилеен педагогически форум „Непрекъснатото образование – предизвикателство пред съвременния човек“, посветен на 50 години от създаване на ДИПКУ при Тракийски университет, 2009. 

5.     Участие в Нощ на учените. Астрономия и нови технологии– ДИПКУ при Тракийски университет, 25.09.2009

6.     Участие в събитията на Европейска нощ на учените. Индустрия – академия” -  ДИПКУ при Тракийски университет, 24.09.2010

7.     Участие в XI национален педагогически форум с международно участие „Българското училище в контекста на Европейските образователни приоритети“, посветен на 15 години Тракийски университет, 2010. 

8.     Участие в Международна научно-практическа конференция „Ключовите компетенции в образованието – стратегии и практики“, ДИПКУ при Тракийски университет, 22 – 24.09.2011

9.     Участие в XIII национален педагогически форум с международно участие „Иновации в класната стая“,  2012.