Анелия Калчева

Асистент по предучилищна и начална педагогика

e-mail: aneliya_sk@abv.bg

GSM: 088 716 0465

тел.:042/ 617 458

 

Анелия Калчева е магистър по Предучилищна и начална училищна педагогика. Понастоящем е докторант в Педагогически факултет към Тракийски университет.

Работи по проблемите на професионалната квалификацията на педагогическите кадри. Научните й интереси са в областта на Иновационни идеи и практики в образователната сфера, Алтернативна педагогика и Педагогическа анимация.

Води краткосрочни квалификационни курсове по Интерактивни методи в обучението, Модели на родителско поведение, Теория на обучението, Консултативни курсове за придобиване на професионално-квалификационна степен /ПКС/.

Научни публикации:

Печатни издания:

  1. Калчева, А., Ел. Събева, Влияние на семейното общуване и поредността на раждане на детето за неговата успеваемост в училище, В:/ Х Национален педагогически форум „Непрекъснатото образование – предизвикателство пред съвременния човек”, ТрУ – ДИПКУ, Ст. Загора, 2009, стр. 83 – 87.

Електронни издания:

 1. Калчева, А., Модел на краткосрочен квалификационен курс по дисциплината „Интерактивни методи в обучението”, с използването на интерактивна бяла дъска, В:/ ХІ Национален педагогически форум „Българското училище в контекста на европейските образователни приоритети”, ТрУ – ДИПКУ, Ст. Загора, 2010.
 2. Калчева, А., М. Славова, Един вариант на приложение на интерактивната бяла дъска в началното училище, В:/ ХІ Национален педагогически форум „Българското училище в контекста на европейските образователни приоритети”, ТрУ – ДИПКУ, Ст. Загора, 2010.
 3. А. Калчева, В. Славчева, М. Делчев, Ключови компетентности „Предприемачество” и „Математическа грамотност” - ”От камъчето до паричката” и „Лични финанси” материали от Международна научно - практическа конференция на тема: „Ключовите компетенции в образованието – стратегии и практики”, 22– 24 септември 2011 г., Ст. Загора.

Участие в Международни проекти:

 1. KeyTTT – Формиране на ключови компетенции в обучението по природни науки и математика. Проект по 7РП, програма „Коменски”, 2010 - 2011

   

Участие във научни форуми и конференции:

 1. Участие в Десети юбилеен педагогически форум “Непрекъснатото образование – предизвикателство към съвременния човек”, Тракийски университет - ДИПКУ, Ст. Загора, 2009.
 2. Участие във форум Единни в многообразието по проект „Заедно в различието”, 16.06.2009.
 3. Участие в Юбилеен педагогически форум „Непрекъснатото образование – предизвикателство пред съвременния човек“, поветен на 50 години от създаването на ДИПКУ при Тракийски университет, 2009.
 4. Участие в  Нощ на учените  Астрономия и нови технологии – ДИПКУ при Тракийски университет, 25.09.2009
 5. Участие в събитията на  Европейска нощ на учените  Индустрия – академия - ДИПКУ при Тракийски университет, 24.09.2010
 6. Участие в XI национален педагогически форум с международно участие „Българското училище в контекста на Европейските образователни приоритети“, поветен на 15 години Тракийски университет, 2010.
 7. Участие в IV Национална конференция по предучилищно възпитание „Най-добрият начин да предскажем бъдещето е, като го създадем”, 31 март -2 април 2011.
 8. Участие в Международна научно-практическа конференция „Ключовите компетенции в образованието – стратегии и практики“, ДИПКУ при Тракийски университет, 22 – 24.09.2011.
 9. Участие в Европейска нощ на учените 2012 Innovations: New Competence and Leading Opportunities for Sustainability and Endurance – ДИПКУ при Тракийски университет, 28.09.2012.