Анализ и оценка на клъстерния потенциал в България

Автор: д-р Михаил Кожухаров

ISBN: 978-954-691-097-4

Изследването е посветено на актуална и недостатъчно разработена проблематика, свързана с повишаване конкурентоспособността на икономиката като цяло и на предприятията в частност, чрез развитието на клъстери. Това е сложен проблем, който касае решаването на проблеми, свързани с търсенето на механизми за постигане на по-високи икономически резултати и методи за повишаване на социалните ефекти от икономическата дейност.

Изследването систематизира, обобщава и изяснява същността на понятието клъстер на базата на основните икономически теории. Разширява и обогатява концепциите за клъстери и клъстерни мрежи и процесите на клъстеризация. Също така прави разширен преглед на концепциите за моделиране на клъстерите, които разясняват ролята на институциите при формирането и насърчаването на тяхното развитие.

В изследването са систематизирани най-често използваните методи за идентифициране на клъстери, представени са техните основни предимства и недостатъци. Направена е съпоставка между тях и е обобщен начина на приложението им.

Разработена е методологическа рамка за статистическа обработка на показатели, отразяващи връзката между нивото на клъстеризация и основни икономически показатели, свързани с оценката на социално-икономическата среда на регионите.

Разработен е практически модел за оценка и анализ на клъстерния потенциал, който е приложен за област Стара Загора и са обобщени изводи за клъстерния потенциал на секторите в областта.

Пълният текст на монографията може да намерите тук.