Новини

Изпит за ПКС в гр. Кърджали

Изпитът за ПКС в гр. Къдржали ще се проведе на 08.10 от:

  9,30 ч. - IV ПКС

  9,30 ч. - II ПКС

  9,30 ч. - V ПКС - физика, география, история

  9,30 ч. - V ПКС - ПУП, ОУО, ТВД, пед. съветници, ТТ, музика

10,00 ч. - V ПКС - НУП, ИИТ, ПП

10,30 ч. - V ПКС - математика, ФВС

11,00 ч. - V ПКС - АЕ, НЕ, БЕЛ, ТЕ, ИЕ

 

Кандидатите за IV ПКС да се явят 30 минути преди обявения час за инструктаж и преглед на документите.

Изпити за ПКС по места

Изпитите за ПКС по места ще се проведат както следва:

дата

град

ПКС

Краткосрочни курсове 2016/2017

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите е основно структурно звено на Тракийски университет Стара Загора, специализирано да квалифицира педагогически специалисти.

СДК Чуждоезиково обучение – Английски език

Ръководството на ДИПКУ при ТрУ, гр. Стара Загора  определи дата за явяване на изпит за входящо ниво по английски език за включване в задочна форма на СДК на тема: “Чуждоезиково обучение – Английски език”.

Изпитът ще се проведе на 18 септември 2016 г. /неделя/ в ДИПКУ, гр. Стара Загора от 14.00 ч.

Започва СДК Педагогическа правоспособност

В ДИПКУ при ТрУ, гр. Стара Загора започва следдипломна квалификация /СДК/ за придобиване на педагогическа правоспособност.

Първото занятие ще бъде на 11 септември 2016 г. от  9,00 часа в ДИПКУ, гр. Стара Загора

Карта