Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет - Стара Загора организира:

XVI Национален педагогически форум с международно участие на тема „Стратегии, политики, практики в условията на образователна реформа” 

Приоритетни направления:

 • Автономия, самоуправление и децентрализация в образованието;
 • Глобализация и културна идентичност;
 • Интегративни тенденции и взаимодействия;
 • Европейско образователно пространство за продължаващо образование и педагогическа професионализация

Такси правоучастие:

 • За участници от България: такса за участие с един доклад - 50 лв., с два доклада – 90 лв.
 • За чуждестранни участници – такса за всеки доклад – 50 €.

Докладите и таксите за правоучастие се внасят в касата на ДИПКУ, в срок до 10.04.2016 г., или по банков път:

 • УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД – клон Стара Загора,
 • сметка: BG69 UNCR 76303100 117737;
 • BIC: UNCRBGSF
 • като се напише за “Педагогически форум 2016”.

Указание за оформление на докладите: виж тук 

Докладите ще бъдат публикувани в електронен вариант след предварителен подбор. Обратна информация ще бъде предоставена на личния e-mail на автора в срок до 20.05.2016г. Неодобрените доклади не се връщат. Внесената такса се възстановява на 60%.

Критериии за подбор на докладите:

 • Съответствие с приоритетните направления;
 • Съответствие с изискванията за съдържание и оформление.

Авторите носят лична отговорност за спазване на Закона за авторското право.

Материалите да бъдат предоставени на хартия и на електронен носител (CD) или на e-mail: dipku_pf@abv.bg.

Краен срок за изпращането на материалите – 10.04.2016 г.

Адрес за кореспонденция:

 • 6010 гр. Стара Загора, ул. “Армейска” № 9
 • Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите
 • за “Педагогически форум 2016”

Към докладите да се  приложи ксероксно копие на квитанцията за платена такса.

Текущите разходи са за сметка на участниците във форума.

Форумът ще се проведе през втората половина на месец юни, за датата ще бъдете уведомени във второто съобщение.

 

 

 

Уважаеми колеги,

 през учебната 2015/2016 година ДИПКУ при Тракийски университет гр. Стара Загора Ви предлага обучения в следдипломни (СДК) и професионално педагогически специализации (ППС) тема:

 1.   Новооткрити специализации, в които можете да се включите до 30.01.2016 г.

      -  СДК "Чуждоезиково обучение" (английски и немски език) – гр. Стара Загора

      -  СДК " Аспекти на преподаване на учебното съдържание по предмета „Човекът и природата“ 5-6 клас" – гр. Стара Загора

      -  СДК "Информационни технологии 1-4 клас" – гр. Стара Загора

      -  СДК "Информатика и информационни технологии" – гр. Стара Загора

      -  ППС "Организация и управление на образованието" – гр. Стара Загора

      -  ППС "Детско-юношеска и училищна психология" – гр. Бургас

      -  ППС "Детско-юношеска и училищна психология" – гр. Стара Загора

      -  ППС "Информатика и информационни технологии" – гр. Кърджали

      -  ППС "Детско-юношеска и училищна психология" – гр. Пловдив

      -  ППС "Информационни и комуникационни технологии в образованието" – гр. Ловеч

      -  ППС "Стратегии за иновативен мениджмънт на процеса на обучение" – гр. Ловеч (начало 19.12.2015г.)

  2.   Специализации, които ще се открият през 2016 г.:

      -  ППС " Стратегии за иновативен мениджмънт на процеса на обучение" – гр. Стара Загора (февруари 2016г.).

      -  ППС "Стратегии за иновативен мениджмънт на процеса на обучение" – гр. Смолян (февруари 2016г.).

      -  ППС "Стратегии за иновативен мениджмънт на процеса на обучение" – гр. Бургас (февруари 2016 г.).

      -  ППС "Детско-юношеска и училищна психология" – гр. Кърджали (начало 23.01.2016г.)

      -  СДК "Специална педагогика" – гр. Стара Загора (начало 16.01.2016г.).

      -  СДК "Педагогическа правоспособност" – гр. Стара Загора

      -  Курс за помощник – възпитатели – гр. Стара Загора (начало 16.01.2016г.).

 Обученията се провеждат както следва:

      -  в град Пловдив – ОМГ „Акд. Кирил Попов“

      -  в град Бургас – СОУ „Климент Охридски“

      -  в град Кърджали – ПГЕЕ „Кап. Петко Войвода“

      -  в град Ловеч – ОУ „Христо Никифоров“;

      -  в град Смолян – СОУ „Св. Св. Кирил и Методи“

 При успешно завършване на ППС можете да кандидатствате за III ПКС по документи.

 Таксите за обучение са промоционални за всички специализации, стартиращи през 2015/2016 година и са намалени с 15% спрямо минималната работна заплата за 2016 г.

 Специализациите са 3 семестъра, като таксата за обучение е по 360.00 лв. на семестър, а таксата на свидетелството е 10 % от МРЗ, актуална към момента на завършването.

 Заявления за участие можете да изтеглите ТУК и да подадете на dipku_sz@abv.bg.

Повече информация можете да получите на телефон: 042 /61 74 46, 042/63 01 02 – учебен отдел.

 

 

Присъдени ПКС за 2015 г.

Заповед № 152 / 05.11.2015 г. за присъдени ПКС на редовна сесия

Заповед № 181 / 20.11.2015 г. за присъдени ПКС на допълнителна сесия

Честита професионално-квалификационна степен!

За повече информация тел.: 042 /61 74 46 - Учебен отдел

 

 

 

Обучение на наставници и новоназначени учители, финансирано от 

Национална програма „Квалификация” – 2014 г., приета с Решение на МС на РБ № 221 / 23.04.2014 г.

В ДИПКУ при Тракийски университет, гр. Стара Загора в периода 14 - 17 юли, 2014 г. се проведе обучение в тримодулен квалификационен курс на тема:
„Създаване на привлекателна и мотивираща образователна среда в образователните институции“

Обучават се 60 учители - по една двойка "Наставник - млад учител" от 28-те области на България. Всяка двойка учители е от едно и също училище, които ще мултиплицират опита си сред своите колеги. 

Курсът е насочен към формиране на знания и умения за създаване на привлекателна и мотивираща образователна среда, създаваща условие за успешна и творческа реализация на учителите и  има следните основни цели:

•   да окаже подкрепа за развитието на професионалния потенциал на учителите;

•   да подпомогне адаптацията на младите учители и професионалното им развитие;

•   да помогне на учителите да подобрят организационните си умения, компетентност и определени аспекти от трудовата си реализация;

•   да улесни сътрудничеството  и ускори споделянето на опит между учителите.

Учебният план е построен на модулен принцип и съдържа три модула. Всеки модул е относително автономен. Първият и вторият модули се провеждат успоредно, като в първия се обучават наставниците, а във втория - младите учители. В третия модул се създават две смесени групи от равен брой наставници и млади учители.

Учебното съдържание включва теоретична и практическа подготовка в съотношение около 40 към 60%. Практическата част е насочена към решаване на казуси и задачи, обсъждане на добри педагогически практики. Учебните методи се основават на автономност, създаваща вътрешна мотивация.

В края на обучението участниците  получиха удостоверение за допълнително обучение.

Такъв квалификационен курс се провежда за първи път и поради големия интерес и след анализа на анкетите за обратна връзка, ще бъдат планирани и проведени и други обучения по същата тема.

 

55 години квалификация на учителите в Стара Загора 

XV Национален педагогически форум на тема: «Традиции, иновации и предизвикателства в образованието»

18 юни 2014

 

Уважаеми колеги от ИУУ "Д-р Минчо Нейчев", ИПКУ "Анастасия Тошева" и ДИПКУ при Тракийски университет,

Благодарим ви, че създадохте, утвърдихте и съхранихте нашата авторитетна  институция за следдипломна квалификация и продължаващо обучение на педагогически кадри. Днес екипът на ДИПКУ успешно продължава традициите и приема предизвикателствата!

От ръководството на ДИПКУ

при Тракийски университет

Стара Загора

Доклад "55 години квалификация на учителите в Стара Загора", доц. д-р Димитрина Брънекова

Презентация към доклада, доц. д-р Димитрина Брънекова

 

 

Откриване на тържеството
Приветствие на проф.дсн Иван Станков, Ректор на Тракийски университет
Поздрав от г-жа Теодора Иванова, Заместник-областен управител на гр. Стара Загора
Приветствие от доц. Милан Енчев, Директор на ИУУ и ИПКУ в периода 1961 г. - 1989 г.
Ректорът награждава с грамота г-жа Цв. Балева - Директор на ПИДУ "Анастасия Тошева"
Сред гостите е Директорът на МК доц. Хр. Милчева
Гл.ас. В. Георгиева, Зам. Директор на ДИПКУ
Начало на дискусията, посветена на Стратегията на МОН за развитие на педагогическите кадри
Участници в тържеството

Карта