Новини

Курс за I ПКС - гр. Пловдив

МАЙСТОРСКИ КЛАС „Иновативни практики в образованието“

Място на провеждане: гр. Пловдив, ОМГ „Акад. Кирил Попов”

Начало: 14.01.2017 г. – 9.30 ч. 

Цена: 230 лв. 

Майсторският клас предвижда пет присъствени еднодневни участия по график през учебната 2016/17 учебна година. 

Успешно приключилите обучението получават Майсторско свидетелство с присъдени 4 квалификационни кредита.

Курс за II ПКС - гр. Пловдив

Курс: Педагогическата диагностика – елемент от емпиричните педагогически изследвания

Цената на участието в курса е 155 лв.

Място на провеждане: гр. Пловдив, ОМГ „Акад. Кирил Попов”

Начало: 14.01.2017 г. – 9.30 ч.

Курсът предвижда три присъствени еднодневни участия по график през учебната 2016/17 учебна година.

Успешно приключилите обучението получават удостоверение с присъдени 2 квалификационни кредита.

Курсът е предназначен за педагогически специалисти, подготвящи се за кандидатстване за процедура за придобиване на Втора ПКС.

Курс "Помощник-възпитатели" - гр. Пловдив

На 14.01.2017 г. от 09.30 ч. в гр. Пловдив ще започне квалификационен курс „Помощник – възпитатели” в детска градина

Курсът ще се провежда в ОМГ „Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив, ул. „Чемшир“ 11.

Завършилите курса получават удостоверение за допълнително обучение „Помощник – възпитател”.

Майсторски клас „Иновативни практики в образованието“ - гр. Велико Търново

Майсторските класове са интерактивна форма на обучение на учители - новатори за представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики. Те предлагат работа в екип между учители от различни предметни области, изграждащи представите за съвместимост, интегративност, иновативност и конкурентност. Майсторските класове са обект на мащабен иновативен обмен и са съпроводени с различни съпътстващи събития и изяви – конференции, семинари и др.

Започващи СДК и ППС в гр. Стара Загора

На 05 ноември 2016 г. от  9,00 часа в ДИПКУ при ТрУ, гр. Стара Загора стартират професионално–педагогически специализации /ППС/ и следдипломни квалификации (СДК) на следните теми:

  1. ППС „Организация и управление на образованието“;

  2. ППС „Детско – юношеска и училищна психология“;

  3. СДК „Специална педагогика“;

  4. СДК „Информатика и информационни технологии“;

  5. СДК „Информационни технологии 1-4 клас“.

Професионално-педагогически специализации в гр. Смолян

Уведомяваме Ви, че ДИПКУ при ТрУ, гр. Стара Загора организира професионално-педагогически специализации (ППС) в гр. Смолян на следните теми:

  • "Детско-юношеска и училищна психология" и

  • "Стратегии за иновативен мениджмънт в оразованието".

Обученията ще се провеждат в СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Смолян.

Краткосрочни курсове 2016/2017

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите е основно структурно звено на Тракийски университет Стара Загора, специализирано да квалифицира педагогически специалисти.

По силата на чл. Чл. 222. (1) и (2) от Раздел III на ЗПУО, Раздел V чл. 43 ал.2 и Раздел VI, чл. 55 ал 2 и ал.3 от Проекта за Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти ДИПКУ е оторизиран, като специализирано обслужващо звено на висше училище – Тракийски университет да извършва квалификацията на педагогическите специалисти и провежда процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени /ПКС/.

Карта