Новини

Курс: Използване на облачните технологии с цел по-добра организация на учебния процес

На 14.05.2017 г.09.00 ч. в ДИПКУ гр. Стара Загора ще се проведе курс на тема: „Използване на облачните технологии с цел по-добра организация на учебния процес“.

Желателно е участниците да работят на лични преносими компютри и да имат базови компютърни умения.

СДК за придобиване на ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

На 13.05.2017 г.09.00 ч. в ДИПКУ гр. Стара Загора ул. „Армейска“ 9 стартира следдипломна квалификация /СДК/ за придобиване на педагогическа правоспособност.

Обучението се провежда в три семестъра, като таксата за всеки семестър е 360.00 лв. и към последната такса се прибавят 42.00 лв. за издаване на свидетелството.

СДК Технологии и предприемачество

На 10.06. 2017 г.09.00 ч. в ДИПКУ гр. Стара Загора ул. „Армейска“ 9 стартира следдипломна квалификация /СДК/ на тема „Технологии и предприемачество“.  Обучението е подходящо за учители  в среден и горен курс.

Занятията се провеждат в три семестъра, като таксата за всеки семестър е 360.00 лв. и към последната такса се прибавят 42.00 лв. за издаване на свидетелството.

Консултативни курсове за ПКС, провеждани от ДИПКУ Стара Загора по места

14.05.2017 - СУ "Георги Бенковски", гр. Пазарджик:

10.00 ч. - V ПКС;

27.04.2017 –  ПГ „Цар Иван Асен II“ гр. Асеновград:

13.30 ч. - V ПКС;

28.04.2017 – НУ „Неделя Петкова“ гр. Сопот:

14.00 ч. - V ПКС;

14.00 ч. - IV ПКС ПУП и НУП.

Консултативен курс за V ПКС - гр. Асеновград

На 27.04.2017 г. – 13.30 ч. в ПГ „Цар Иван Асен II“ гр. Асеновград ще се проведе консултативен курс за придобиване на V ПКС. Курсът е очно–задочен и по новия Закон за предучилищното и училищно образование Ви носи 1 кредит, за което ще получите удостоверение.

Консултативен курс за V ПКС - гр. Сопот

На 28.04.2017 г. – 14.00 ч. в НУ „Неделя Петкова“ гр. Сопот ще се проведе консултативен курс за придобиване на V ПКС. Курсът е очно-задочен и по новия Закон за предучилищното и училищно образование Ви носи 1 кредит, за което ще получите удостоверение.

Консултативен курс за IV ПКС ПУП и НУП - гр. Сопот

На 28.04.2017 г. – 14.00 ч. в НУ „Неделя Петкова“ гр. Сопот ще се проведе консултативен курс за придобиване на IV ПКС за специалисти ПУП и НУП. Курсът е очно-задочен и по новия Закон за предучилищното и училищно образование Ви носи 1 кредит, за което ще получите удостоверение.

ВАЖНО!!!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите е основно структурно звено на Тракийски университет Стара Загора, специализирано да квалифицира педагогически специалисти.

По силата на Закона за предучилищна и училищно образование и Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, ДИПКУ е оторизиран като специализирано обслужващо звено на висше училище – Тракийски университет да извършва квалификацията на педагогическите специалисти и провежда процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени /ПКС/.

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите, Стара Загора извършва своята дейност независимо от синдикална, партийна и др. принадлежност на кандидатите за обучение. Условие за участие в квалификационните форми е подаването на индивидуални или групови заявки за обучения и процедури за ПКС.

Освен на качеството на квалификация ние държим на спазването на законовите и поднормативни уредби, условията и сроковете, заложени в тях, което е гаранция за легитимността на издаваните документи.

Нормативните условия и реда за участие в процедурите за придобиване на ПКС можете да намерите тук.

XVII Национален педагогически форум

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет - Стара Загора организира:

XVII Национален педагогически форум

с международно участие на тема:

СТРАТЕГИИ И ПАРТНЬОРСТВА ЗА ИНОВАТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Приоритетни направления:

  • Стратегии  за разработване, обмен и прилагане на иновативни практики;

  • Подобряване на качеството на обучение чрез иновативни подходи за учене и преподаване;

  • Партньорства на образователни институции за развитие на ключови компетенции ;

  • Иновативни педагогически модели за подкрепа и личностно развитие.

Страници

Карта