Новини

ВАЖНО!!!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите е основно структурно звено на Тракийски университет Стара Загора, специализирано да квалифицира педагогически специалисти.

По силата на Закона за предучилищна и училищно образование и Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, ДИПКУ е оторизиран като специализирано обслужващо звено на висше училище – Тракийски университет да извършва квалификацията на педагогическите специалисти и провежда процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени /ПКС/.

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите, Стара Загора извършва своята дейност независимо от синдикална, партийна и др. принадлежност на кандидатите за обучение. Условие за участие в квалификационните форми е подаването на индивидуални или групови заявки за обучения и процедури за ПКС.

Освен на качеството на квалификация ние държим на спазването на законовите и поднормативни уредби, условията и сроковете, заложени в тях, което е гаранция за легитимността на издаваните документи.

Нормативните условия и реда за участие в процедурите за придобиване на ПКС можете да намерите тук.

Консултативни курсове за IV и V ПКС - Пловдив

На 27.03.2017 г. от 09.30 ч. в ОМГ „Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив ще се проведат консултативни курсове за придобиване на V и IV ПКС. Курсовете са очно–задочни и по новия Закон за предучилищното и училищно образование Ви носят 1 кредит, за което ще получите удостоверение.

Консултативни курсове за IV и V ПКС - Стара Загора

На 25.03.2017 г. от 10.00 ч. в ДИПКУ ул. „Армейска“ 9 гр. Стара Загора ще се проведат консултативни курсове за придобиване на V и IV ПКС. Курсовете са очно–задочни и по новия Закон за предучилищното и училищно образование Ви носят 1 кредит, за което ще получите удостоверение.

ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ СДК”

ДИПКУ при ТрУ  обявява избор по документи за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ СДК”

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

  • Приема, проверява и обработва документите на кандидатите за включване в СДК;

  • Отговаря за изготвянето на цялостната документация за СДК;

  • Съставя и съхранява досиета на специализантите;

Консултативни курсове за придобиване на V и IV ПКС - Бургас

На 12.03.2017 г. от 10.00 ч. в ОУ „Братя Миладинови“ гр. Бургас ще се проведат консултативни курсове за придобиване на V и IV ПКС.

Курс "Помощник-възпитатели" - гр. Пловдив

На 19.02.2017 г. от 10.00 ч. в гр. Пловдив ще започне квалификационен курс „Поддържаща квалификация за помощник–възпитатели в детските градини и заведения

Курсът ще се провежда в ОМГ „Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив, ул. „Чемшир“ 11.

Завършилите курса получават удостоверение за допълнително обучение „Помощник – възпитател”.

ППС "Стратегии за иновативен мениджмънт в образованието" - с. Драгиново

ДИПКУ при ТрУ, Стара Загора, организира педагого-психологическа специализация (ППС) на тема „Стратегии за иновативен мениджмънт в образованието”, която ще бъде открита на 26 февруари от 10,00 часа в СУ „Методий Драгинов”, с. Драгиново, общ. Велинград. Учебният план и хорариумът на специализацията отговарят на изискванията на чл. 60, ал. 2 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

XVII Национален педагогически форум

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет - Стара Загора организира:

XVII Национален педагогически форум

с международно участие на тема:

СТРАТЕГИИ И ПАРТНЬОРСТВА ЗА ИНОВАТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Приоритетни направления:

  • Стратегии  за разработване, обмен и прилагане на иновативни практики;

  • Подобряване на качеството на обучение чрез иновативни подходи за учене и преподаване;

  • Партньорства на образователни институции за развитие на ключови компетенции ;

  • Иновативни педагогически модели за подкрепа и личностно развитие.

Краткосрочни курсове 2016/2017

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите е основно структурно звено на Тракийски университет Стара Загора, специализирано да квалифицира педагогически специалисти.

По силата на Закона за предучилищна и училищно образование, Глава 11, Раздел III, Чл. 222. (1) и (2) и Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Раздел V чл. 43 ал.2 и Раздел VI, чл. 55 ал 2 и ал.3, ДИПКУ е оторизиран, като специализирано обслужващо звено на висше училище – Тракийски университет да извършва квалификацията на педагогическите специалисти и провежда процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени /ПКС/.

Страници

Карта